Axudas

Listen to this page using ReadSpeaker


CONVOCATORIA ABERTA: todo o ano
O obxecto desta resolución é regular a adhesión de «aliados dixitais» ao Plan de inclusión dixital de Galicia 2020 e o seu procedemento.

CONVOCATORIA ABERTA: non indica datas
Asesoramiento para aproveitar as oportunidades que ofrece Internet ás organizacións non lucrativas.
Típicamente refírese a comunicación, redes sociales, Web 2.0, traduccións, e-mail marketing, captación de fondos, formación, bases de datos, voluntariado, etc. Sempre dende o punto de vista de Internet.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 1 de agosto de 2022
O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.
CONVOCATORIA ABERTA: 24/12/2019 - 14/12/2020
OBXECTO: proceder á primeira convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, para a concesión de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata.

CONVOCATORIA ABERTA: VI482B: dentro dos dous meses anteriores á data de remate da concesión inicial ou, de ser o caso, das prórrogas
VI482A :ata que se esgote a partida orzamentaria contida nesta convocatoria
Bases reguladoras polas que se rexerá a concesión das subvencións do Programa do bono de alugamento social do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020
CONVOCATORIA ABERTA: con carácter xeral do 16 de xaneiro ao 30 de xullo do 2020 ás 12:00 horas do mediodía.
- Para os proxectos e convocatorias de axudas susceptibles de ser cofinanciados polo Fondo Social Europeo (FSE), no marco do Programa Operativo FSE de Inclusión Social e Economía Social 2014-2020 ou no Programa Operativo de Emprego Xuvenil 2014-2020, o prazo da convocatoria se publicará expresamente para cada unha delas.

CONVOCATORIA ABERTA: finaliza o día 15 de Outubro de 2020
A Fundación ten por obxeto: 1) A concesión de becas a estudiantes; a formación, execución e desarrollo de programas de investigación; a dotación de bibliotecas e fondos culturais. 2) A axuda á infancia, a terceira idade, as persoas discapacitadas e/ou en situación de extrema necesidade. A axuda poderá prestarse directamente a ditas persoas ou indirectamente mediante o apoio –incluso económico- ás familias.

CONVOCATORIA ABERTA: 8 de xaneiro ó 30 de setembro de 2020
Obxecto: regular as axudas que favorezan a contratación das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social na empresa ordinaria e, especialmente, daquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral: A orde inclúe un programa de incentivos pola contratación, formación e emprego con apoio.

CONVOCATORIA ABERTA: dende o 23/10/2019 ás 14:00, ata o 31/12/2020 ás 14:00 horas.
Serán financiables con arreglo ás condicións establecidas na Convocatoria os seguinted proxectos de infraestruturas e/ou servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia e dos Servizos Sociais.
CONVOCATORIA ABERTA: 18/01/2019 - 31/07/2022  
O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA: 23 de xaneiro e rematará o 30 de novembro de 2020
Pagamento da factura eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social para asegurar a este colectivo o acceso continuado á subministración de enerxía eléctrica na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA:
Do programa II: do 25 de xaneiro ó 2 de outubro
OBXECTO: Ten como finalidade a de promover a inserción sociolaboral das persoas en situación ou en risco de exclusión social mediante o establecemento de medidas de fomento das empresas de inserción laboral que teñan centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia. Programa II: axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.

CONVOCATORIA ABERTA: a partir do 30 de xaneiro de 2020 e ata que se concedan as axudas previstas ou, no seu defecto, o 16 de xullo de 2020
Co fin de dinamizar o emprego nos territorios de menor dimensión demográfica de España dirixe estas axudas a pequeñas e medianas empresas, autónomos e entidades sociais con domicilio fiscal en municipios españoles de ata 30.000 habitantes e que xeneren emprego cubriendo unha vacante cunha persoa maior de idade en situación legal de desemprego.
CONVOCATORIA ABERTA: Bono de alugueiro social do plan rehavita: do 04/02 a 11/12/2020. 
                                               Prórroga do bono de aluguer do Plan RehaVIta: Aberto todo o ano 
OBXECTO: Convocar  as  axudas  do  Programa  do  bono  de  alugueiro  social  do  Plan  rehaVIta:  Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, para o  ano 2020, con financiamento plurianual.

CONVOCATORIA ABERTA: do 5 de febreiro ó 30 de setembro
OBXECTO: establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, do programa Respiro de persoas coidadoras para o exercicio 2020, así como proceder a súa convocatoria.

CONVOCATORIA ABERTA: do 5 de febreiro ó 30 de setembro
OBXECTO: convocar para o ano 2020 as seguintes liñas de subvencións para a adquisición de vivenda:
a) Subvencións para a adquisición de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021
b) Subvencións para a adquisición de vivenda nos centros históricos

CONVOCATORIA ABERTA: ata que se agote a totalidade da dotación presupostaria prevista para a convocatoria
Convocatoria de becas de formación individual en contidos dixitais e tecnolóxicos para estudiantes con discapacidade non universitarios.

CONVOCATORIA ABERTA: do 1 de xaneiro ó 30 de setembro
OBXECTO: apoio económico de ata 10.000€ a entidades sen ánimo de lucro independentes para axudarlles a impulsar proxectos con visión de futuro

CONVOCATORIA ABERTA: do 3 de marzo ás 9.00 horas ó 1 de xullo de 2020

:: AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA 

Subvencións para proxectos de enerxías renovables de uso térmico dirixidas a particulares para o ano 2020

CONVOCATORIA ABERTA: do 4 de marzo ás 9.00 horas ó 1 de xullo de 2020


:: CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B e C á mocidade galega

CONVOCATORIA ABERTA: do 10 de marzo ó 31 de xullo

OBXECTO: Axudas para a obtención dos permisos de condución das clases B e C por parte das persoas mozas residentes en Galicia, dirixidas ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, coa finalidade de mellorar a súa autonomía, mobilidade e a súa empregabilidade.


:: FUNDACIÓN UNIVERSIA

Axudas a proxectos inclusivos

CONVOCATORIA ABERTA: do 7 de maio ó 7 de xullo ás 17:00h

OBXECTO: axudas económicas para a realización de proxectos que contribúan a fomentar e promover a inclusión social e laboral de persoas con discapacidade a través de ideas innovadoras e metodoloxías diferentes, que apoien a consolidación do principio de igualdade de oportunidades. 


:: CONCELLO DE VIGO

Subvencións a entidades deportivas sen ánimo de lucro na tempada deportiva 2019/2020

CONVOCATORIA ABERTA: ata ó 7 de xullo

OBXECTO: contribuir a financiar os gastos ocasionados polo funcionamento das entidades deportivas da cidade de Vigo e a sua actividade deportiva durante a tempada deportiva 2019/2020.


:: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Bases subvencións asociacións culturais 2020

CONVOCATORIA ABERTA: do 9 de xuño ó 5 de xullo

OBXECTO: o   fomento   das   actividades   culturais organizadas polas entidades culturais sen ánimo de lucro do concello de Santiago de Compostela durante o  ano  2020,  coa  finalidade  de  dinamizar  a  vida  cultural  no  noso  concello  e  estimular  e apoiar os seus proxectos e programacións culturais.


:: VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Axudas a conciliación da vida familiar e laboral, por reducción de xornada

CONVOCATORIA ABERTA: do 13 de xuño ó 13 de xullo de 2020

OBXECTO: avanzar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como medida de fomento da  corresponsabilidade  e  da  conciliación  da  vida  familiar  e  laboral,  mediante  incentivos   para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo para a atención e coidado das súas fillas e fillos, así como para as familias monoparentais, homes ou mulleres, que precisan dun apoio específico para compaxinar a vida laboral, persoal e familiar.


:: CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Programa de bono coidado extraordinario

CONVOCATORIA ABERTA: do 13 de xuño ó 13 de xullo de 2020

OBXECTO: concesión de axudas económicas ás familias con nenos e nenas de ata doce anos de idade, estes incluídos, que teñan a súa residencia en Galicia para a conciliación da vida familiar e laboral durante o tempo de suspensión de actividade nas escolas infantís 0-3 e centros de ensino non universitario como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19


:: CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Bono coidado extraordinario á dependencia

CONVOCATORIA ABERTA: do 13 de xuño ó 13 de xullo de 2020

OBXECTO: axudas económicas ás familias de persoas usuarias de centros de atención diúrna de persoas maiores e con discapacidade durante a situación de suspensión deste servizo como consecuencia do COVID-19


:: FUNDACIÓN TELEFÓNICA

3ª Edición de premios telefónica ao voluntariado

CONVOCATORIA ABERTA: do 22 de xuño ata ó 2 de outubro, ás 23:59h

OBXECTO: Sensibilizar e incentivar a acción do voluntariado, así como servir de catalizador das iniciativas do voluntariado en España.


:: FUNDACIÓN IBERCAJA

Convocatoria 2020 de proxectos sociais

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 30 de xuño ás 12h

OBXECTO: apoiaranse proxectos cuxo obxectivo sexa fomentar, incrementar e, no seu caso, complementar acción que contribúan a mellorar a calidade de vida de persoas que se atopen en risco de exclusión social ou situación de dependecia social, física ou psíquica, así como a integración plena laboral e social, loitando contra a pobreza e a exclusión social, co obxectivo de lograr a maior autonomía persoal posible.


::  FUNDACIÓN MAPFRE

Convocatoria extraordinade "Ayudas al Empleo Accedemos COVID-19"

CONVOCATORIA ABERTA: do 15 de xuño ata acabar o crédito ou, no seu defecto, o 15 de decembro

OBXECTO: contribuír a reactivar canto antes o noso texido productivo para preservar o emprego e minimizar os efectos sociais e económicos da pandemia.


:: INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Bases reguladoras das axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada polo COVID-19

CONVOCATORIA ABERTA: do 19 de xuño ó 30 de setembro do 2020

OBXECTO: subvencionar proxectos que promovan a adaptación dos beneficiarios elixibles á situación creada polo COVID-19 mediante a implementación efectiva de tecnoloxías dixitais en diferentes categorías.


:: MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Subvencións para a realización de actividades de interese xeral con cargo ao Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 30 de xullo

OBXECTO:  a financiación de actividades de interese xeral consideradas de interese social con cargo á asignación tributaria do Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas 


:: FUNDACIÓN MUTUA DE PROPIETARIOS E ARQUIA BANCA

Convocatoria financiación ao 0% de intereses para obras de accesibilidade en edificios

CONVOCATORIA ABERTA: do 15 de xuño ó 15 de decembro

OBXECTO: financiación ao 0% de intereses para obras de accesibilidade en edificios, considerando actuacións de mellora da accesibilidade, as que adecuen os edificios e os accesos ás vivendas