Axudas

Listen to this page using ReadSpeaker


CONVOCATORIA ABERTA: todo o ano
O obxecto desta resolución é regular a adhesión de «aliados dixitais» ao Plan de inclusión dixital de Galicia 2020 e o seu procedemento.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 1 de agosto de 2022
O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.
CONVOCATORIA ABERTA: 24/12/2019 - 14/12/2020
OBXECTO: proceder á primeira convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, para a concesión de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata.

CONVOCATORIA ABERTA: VI482B: dentro dos dous meses anteriores á data de remate da concesión inicial ou, de ser o caso, das prórrogas
VI482A :ata que se esgote a partida orzamentaria contida nesta convocatoria
Bases reguladoras polas que se rexerá a concesión das subvencións do Programa do bono de alugamento social do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020

CONVOCATORIA ABERTA: finaliza o día 15 de Outubro de 2020
A Fundación ten por obxeto: 1) A concesión de becas a estudiantes; a formación, execución e desarrollo de programas de investigación; a dotación de bibliotecas e fondos culturais. 2) A axuda á infancia, a terceira idade, as persoas discapacitadas e/ou en situación de extrema necesidade. A axuda poderá prestarse directamente a ditas persoas ou indirectamente mediante o apoio –incluso económico- ás familias.

CONVOCATORIA ABERTA: 8 de xaneiro ó 30 de setembro de 2020
Obxecto: regular as axudas que favorezan a contratación das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social na empresa ordinaria e, especialmente, daquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral: A orde inclúe un programa de incentivos pola contratación, formación e emprego con apoio.

CONVOCATORIA ABERTA: dende o 23/10/2019 ás 14:00, ata o 31/12/2020 ás 14:00 horas.
Serán financiables con arreglo ás condicións establecidas na Convocatoria os seguinted proxectos de infraestruturas e/ou servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia e dos Servizos Sociais.
CONVOCATORIA ABERTA: 18/01/2019 - 31/07/2022  
O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA: 23 de xaneiro e rematará o 30 de novembro de 2020
Pagamento da factura eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social para asegurar a este colectivo o acceso continuado á subministración de enerxía eléctrica na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA:
Do programa II: do 25 de xaneiro ó 2 de outubro
OBXECTO: Ten como finalidade a de promover a inserción sociolaboral das persoas en situación ou en risco de exclusión social mediante o establecemento de medidas de fomento das empresas de inserción laboral que teñan centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia. Programa II: axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.

CONVOCATORIA ABERTA: Bono de alugueiro social do plan rehavita: do 04/02 a 11/12/2020. 
                                               Prórroga do bono de aluguer do Plan RehaVIta: Aberto todo o ano 
OBXECTO: Convocar  as  axudas  do  Programa  do  bono  de  alugueiro  social  do  Plan  rehaVIta:  Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, para o  ano 2020, con financiamento plurianual.

CONVOCATORIA ABERTA: do 5 de febreiro ó 30 de setembro
OBXECTO: establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, do programa Respiro de persoas coidadoras para o exercicio 2020, así como proceder a súa convocatoria.

CONVOCATORIA ABERTA: do 5 de febreiro ó 30 de setembro
OBXECTO: convocar para o ano 2020 as seguintes liñas de subvencións para a adquisición de vivenda:
a) Subvencións para a adquisición de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021
b) Subvencións para a adquisición de vivenda nos centros históricos

CONVOCATORIA ABERTA: ata que se agote a totalidade da dotación presupostaria prevista para a convocatoria
Convocatoria de becas de formación individual en contidos dixitais e tecnolóxicos para estudiantes con discapacidade non universitarios.

CONVOCATORIA ABERTA: do 1 de xaneiro ó 30 de setembro
OBXECTO: apoio económico de ata 10.000€ a entidades sen ánimo de lucro independentes para axudarlles a impulsar proxectos con visión de futuro

3ª Edición de premios telefónica ao voluntariado

CONVOCATORIA ABERTA: do 22 de xuño ata ó 2 de outubro, ás 23:59h

OBXECTO: Sensibilizar e incentivar a acción do voluntariado, así como servir de catalizador das iniciativas do voluntariado en España.


::  FUNDACIÓN MAPFRE

Convocatoria extraordinade "Ayudas al Empleo Accedemos COVID-19"

CONVOCATORIA ABERTA: do 15 de xuño ata acabar o crédito ou, no seu defecto, o 15 de decembro

OBXECTO: contribuír a reactivar canto antes o noso texido productivo para preservar o emprego e minimizar os efectos sociais e económicos da pandemia.


:: INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Bases reguladoras das axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada polo COVID-19

CONVOCATORIA ABERTA: do 19 de xuño ó 30 de setembro do 2020

OBXECTO: subvencionar proxectos que promovan a adaptación dos beneficiarios elixibles á situación creada polo COVID-19 mediante a implementación efectiva de tecnoloxías dixitais en diferentes categorías.


:: FUNDACIÓN MUTUA DE PROPIETARIOS E ARQUIA BANCA

Convocatoria financiación ao 0% de intereses para obras de accesibilidade en edificios

CONVOCATORIA ABERTA: do 15 de xuño ó 15 de decembro

OBXECTO: financiación ao 0% de intereses para obras de accesibilidade en edificios, considerando actuacións de mellora da accesibilidade, as que adecuen os edificios e os accesos ás vivendas


:: CEPES

Subvencións FSE para a creación e consolidación de empresas de economía social

CONVOCATORIA ABERTA: do 1 de agosto ó 25 de setembro

OBXECTO: financiar proxectos para aumentar o número de empresas de economía social, fomentar o emprendemento colectivo e a mellora da competitividade, así como a aplicación de medidas para paliar o efecto da crise ocasionada polo Covid-19


:: CEPES

Subvencións FSE para a creación e consolidación de empresas de economía social cuxa finalidade é a inserción laboral de persoas con discapacidade e/ou en situación ou risco de exclusión social.

CONVOCATORIA ABERTA: do 1 de agosto ó 25 de setembro

OBXECTO: financiar proxectos para aumentar o número de entidades e empresas de economía social que traballan para a integración de persoas con discapacidade e/ou en risco de exclusión social, a mellora da súa competitividade e o reforzó das súas estructuras representativas, así como manter o emprego destos grupos sociais vulnerables.


:: INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD (INICO) DA UNIVESIDADE DE SALAMANCA E A FUNDACIÓN ALIADOS POLA INTEGRACIÓN

Nova edición do concurso de Fotografía Dixital “Las personas con discapacidad en la vida cotidiana”

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 8 de novembro


:: ZARDOYA OTIS,  S.A.

Recoñecemento “Zardoya  Otis por un mundo sin barreras”

CONVOCATORIA ABERTA: do 1 de xullo ó 30 de setembro

OBXECTO: distinguir a persoas e entidades que contribúan a construír un mundo sen barreiras, sexan estas físicas, sensoriais, cognitivas ou derivadas do comportamento humán.


:: MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

 Axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2020-2021, para estudiantes que cursen estudios postobligatorio

CONVOCATORIA ABERTA: do 9 de agosto ata o 30 de setembro

a) Axudas directas para os alumnos incluíndo aos afectados por TDAH que requiran determinados apoios e atencións especificas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conducta, e alumnos afectados por TEA que reciran estes apoios e atencións.

b) Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conducta para familias numerosas, e alumnos afectados por TEA de familias numerosas non incluídos no párrafo anterior.

c) Axudas para programas específicos complementarios á educación reglada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.


:: Rede  Española  de  Aprendizaje-Servicio e a editorial  edebé
Premios Aprendizaje-Servicio

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 30 de setembro

1.Recoñecer a labor dos centros educativos e entidades sociais que integran o aprendizaxe do alumnado con accións solidarias destinadas a mellorar a calidade de vida da comunidade.
2.Recoñecer  as  prácticas  de  aprendizaxe-servizo  como  ferramenta  de  éxito  educativo  e compromiso social. 
3.Fortalecer e difundir unha cultura participativa, solidaria e de compromiso cívico, estimulando a divulgación e implementación do aprendizaxe-servizo.


:: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga

CONVOCATORIA ABERTA: do 2 ata o 11 de setembro de 2020, para os cursos do 1º cuadrimestre (outubro-xaneiro);

do 5 ata o 15 de xaneiro de 2021, para os cursos do 2º cuadrimestre (febreiro-maio)

OBXECTO: Convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2020/21, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican nos anexos I e II, respectivamente.


:: CONCELLO DE OURENSE

Subvencións a asociación e entidades sen ánimo de lucro en materia de servizos sociais

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 18 de decembro de 2020

OBXECTO: Concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a financiar programas, proxectos ou actividades que, sendo considerados de interese, promoción social ou de utilidade pública para o Concello de Ourense, no ámbito dos servizos sociais, promovan as asociacións e entidades sen ánimo de lucro; ditos programas, proxectos ou actividades deberán ir dirixidos prioritariamente a persoas e colectivos en situación de vulnerabilidade social.


:: FUNDACIÓN IBERDROLA

Programa social 2021

CONVOCATORIA ABERTA: do 3 ó 17 de setembro

OBXECTO: mitigar o impacto negativo da crise económica nas persoas mais vulnerables priorizando o apoio á infancia e xuventude mais vulnerable dende una perspectiva ampla das familias mais afectadas, incluíndo unha atención especial á violencia de xénero.


:: FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

IX Convocatoria Anual de Axudas a Proxectos Sociais

CONVOCATORIA ABERTA: do 8 de setembro ó 2 de outubro

OBXECTO: recoñecer e axudar a impulsar iniciativas de entidades non lucrativas que contribúan a mellorar a realidade socioeconómica e a calidade de vida, en España ou fora de España, en varias categorías.


:: FERROVIAL

Juntos sumamos 2020

CONVOCATORIA ABERTA: do 16 de setembro ó 16 de outubro

OBXECTO: apoio a proxectos levados a cabo por organizacións privadas sen ánimo de lucro, que se focalicen en: proxectos de atención a necesidades básicas e inserción social e laboral dentro do marco da loita contra a pobreza e a exclusión en España e outros proxectos de interese pola súa contribución a calidade de vida das persoas de índole asistencial ou socioeducativo.