FADEMGA - Plena inclusión - Galicia Axudas e Subvencións

  Axudas

Listen to this page using ReadSpeaker


CONVOCATORIA ABERTA: todo o ano
O obxecto desta resolución é regular a adhesión de «aliados dixitais» ao Plan de inclusión dixital de Galicia 2020 e o seu procedemento.

CONVOCATORIA ABERTA: non indica datas
Asesoramiento para aproveitar as oportunidades que ofrece Internet ás organizacións non lucrativas.
Típicamente refírese a comunicación, redes sociales, Web 2.0, traduccións, e-mail marketing, captación de fondos, formación, bases de datos, voluntariado, etc. Sempre dende o punto de vista de Internet.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 1 de agosto de 2022
O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA: VI482B: dentro dos dous meses anteriores á data de remate da concesión inicial ou, de ser o caso, das prórrogas
VI482A :ata que se esgote a partida orzamentaria contida nesta convocatoria
Bases reguladoras polas que se rexerá a concesión das subvencións do Programa do bono de alugamento social do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020
CONVOCATORIA ABERTA: con carácter xeral do 16 de xaneiro ao 30 de xuño do 2020 ás 12:00 horas do mediodía.
- Para os proxectos e convocatorias de axudas susceptibles de ser cofinanciados polo Fondo Social Europeo (FSE), no marco do Programa Operativo FSE de Inclusión Social e Economía Social 2014-2020 ou no Programa Operativo de Emprego Xuvenil 2014-2020, o prazo da convocatoria se publicará expresamente para cada unha delas.

CONVOCATORIA ABERTA: Ata o 30 de abril de 2020
Ten por obxecto difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, educación especial, formación profesional e de ensinanzas de réxime especial de Galicia, impulsando a realización de actividades de fomento do cooperativismo nos centros educativos.
CONVOCATORIA ABERTA: finaliza o día 15 de Outubro de 2020
A Fundación ten por obxeto: 1) A concesión de becas a estudiantes; a formación, execución e desarrollo de programas de investigación; a dotación de bibliotecas e fondos culturais. 2) A axuda á infancia, a terceira idade, as persoas discapacitadas e/ou en situación de extrema necesidade. A axuda poderá prestarse directamente a ditas persoas ou indirectamente mediante o apoio –incluso económico- ás familias.

CONVOCATORIA ABERTA: 8 de xaneiro ó 30 de setembro de 2020
Obxecto: regular as axudas que favorezan a contratación das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social na empresa ordinaria e, especialmente, daquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral: A orde inclúe un programa de incentivos pola contratación, formación e emprego con apoio.

CONVOCATORIA ABERTA: dende o 23/10/2019 ás 14:00, ata o 31/12/2020 ás 14:00 horas.
Serán financiables con arreglo ás condicións establecidas na Convocatoria os seguinted proxectos de infraestruturas e/ou servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia e dos Servizos Sociais.
CONVOCATORIA ABERTA: 18/01/2019 - 31/07/2022  
O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA: 23 de xaneiro e rematará o 30 de novembro de 2020
Pagamento da factura eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social para asegurar a este colectivo o acceso continuado á subministración de enerxía eléctrica na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA:
Do programa II: do 25 de xaneiro ó 2 de outubro
OBXECTO: Ten como finalidade a de promover a inserción sociolaboral das persoas en situación ou en risco de exclusión social mediante o establecemento de medidas de fomento das empresas de inserción laboral que teñan centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia. Programa II: axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.

CONVOCATORIA ABERTA: a partir do 30 de xaneiro de 2020 e ata qye se concedan as axudas previstas ou, no seu defecto, o 16 de xullo de 2020
Co fin de dinamizar o emprego nos territorios de menor dimensión demográfica de España dirixe estas axudas a pequeñas e medianas empresas, autónomos e entidades sociais con domicilio fiscal en municipios españoles de ata 30.000 habitantes e que xeneren emprego cubriendo unha vacante cunha persoa maior de idade en situación legal de desemprego.

CONVOCATORIA ABERTA: Bono de alugueiro social do plan rehavita: do 04/02 a 11/12/2020. 
                                               Prórroga do bono de aluguer do Plan RehaVIta: Aberto todo o ano 
OBXECTO: Convocar  as  axudas  do  Programa  do  bono  de  alugueiro  social  do  Plan  rehaVIta:  Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, para o  ano 2020, con financiamento plurianual.

CONVOCATORIA ABERTA: do 5 de febreiro ó 30 de setembro
OBXECTO: establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, do programa Respiro de persoas coidadoras para o exercicio 2020, así como proceder a súa convocatoria.

CONVOCATORIA ABERTA: do 5 de febreiro ó 30 de setembro
OBXECTO: convocar para o ano 2020 as seguintes liñas de subvencións para a adquisición de vivenda:
a) Subvencións para a adquisición de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021
b) Subvencións para a adquisición de vivenda nos centros históricos

CONVOCATORIA ABERTA: do 6 de febreiro ó 5 de abril
OBXECTO: convocar para o ano 2020, con carácter plurianual, as subvencións dos seguintes programas:
a) Programa de fomento do parque de vivenda en alugamento previstas no capítulo V do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan estatal de vivenda 2018- 2021
b) Programa para o fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade previstas no capítulo X do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan 2018-2021

CONVOCATORIA ABERTA: ata que se agote a totalidade da dotación presupostaria prevista para a convocatoria
Convocatoria de becas de formación individual en contidos dixitais e tecnolóxicos para estudiantes con discapacidade non universitarios.

CONVOCATORIA ABERTA: do 1 de xaneiro ó 30 de setembro
OBXECTO: apoio económico de ata 10.000€ a entidades sen ánimo de lucro independentes para axudarlles a impulsar proxectos con visión de futuro

CONVOCATORIA ABERTA: do 3 de marzo ás 9.00 horas ó 1 de xullo de 2020

:: AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA 

Subvencións para proxectos de enerxías renovables de uso térmico dirixidas a particulares para o ano 2020

CONVOCATORIA ABERTA: do 4 de marzo ás 9.00 horas ó 1 de xullo de 2020


:: DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais

CONVOCATORIA ABERTA: do 10 de marzo ó 15 de abril

Subvencións para promover, fomentar e difundir as actividades culturais que organicen as entidades culturais sen fins de lucro da provincia de Pontevedra durante o exercicio actual no seu ámbito territorial e, excepcionalmente, fóra da comunidade autónoma cando teñan relevancia para os intereses provinciais.


:: SANTANDER FUNDACIÓN

18ª Convocatoria "Santander Ayuda"

CONVOCATORIA ABERTA: do 2 de marzo ás 10:00 ó 29 de maio ás 23:29 horas

OBXECTO: apoiar proxectos sociais a nivel local que teñan como obxectivo mellorar a calidade de vida de persoas en situación de vulnerabilidade, apoiándose iniciativas que contribúan ó desenvolvemento integral daqueles colectivos mais afectados pola pobreza e a exclusión social e proxectos orientados á promoción da autonomía persoal e a atención ó envellecemento, a discapacidade e a saúde.


:: CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B e C á mocidade galega

CONVOCATORIA ABERTA: do 10 de marzo ó 31 de xullo

OBXECTO: Axudas para a obtención dos permisos de condución das clases B e C por parte das persoas mozas residentes en Galicia, dirixidas ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, coa finalidade de mellorar a súa autonomía, mobilidade e a súa empregabilidade.


:: Fundación Solidaridad Carrefour

Convocatoria de axudas 2020

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 17 de abril ás 14:00h

OBXECTO: apoiar seis proxectos que poidan ser considerados como modelo, en relación ó beneficio social que aporten, que beneficien a un importante número de persoas (menores de 21 anos), ó tempo que mostren una viabilidade social, económica e técnica argumentada e documentada.


 :: Fundación Mapfre

Axudas a proxectos sociais

CONVOCATORIA ABERTA: do 17 de marzo ó 17 de abril

OBXECTO: os proxectos presentados a esta convocatoria deberán dirixirse a colectivos vulnerables  e os seus fins deberán seguir as seguintes liñas de actuación: nutrición, saúde, educación, emprego, inclusión social


:: Obra social La Caixa

Convocatoria: Inserción sociolaboral

CONVOCATORIA ABERTA: do 30 de marzo ó 21 de maio

OBXECTO: facilitar a inserción laboral e a mellora da empregabilidade das persoas mais vulnerables, promovendo proxectos dirixidos a xóvenes, a persoas con discapacidade ou trastono mental e apersoas en risco de exclusión social, co obxetivo de potencias as suas capacidades e as suas competencias de acordo coas necesidades do texido empresarial do territorio, para facilitar a súa incorporación ó mercado laboral.