AXUDAS

Listen to this page using ReadSpeaker

 
EMPREGO E FORMACIÓN
 
Convocatoria aberta ata o 22 de agosto
Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e das condicións polas cales se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións que, baixo a rúbrica xeral de programas de cooperación institucionais, están destinadas ao financiamento de accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro sinaladas no artigo 3, a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas 
 
Convocatoria aberta ata o 30 de setembro
Co propósito de lograr a inclusión laboral das persoas con discapacidade, a Fundación Adecco lanza a V edición das súas bolsas formativas destinadas a estudantes de grao, máster ou FP, aos que se becará con axudas de ata 2000 euros por solicitante.
 
Convocatoria aberta ata o 22 de setembro á 12:00 
Os proxectos que se adxudiquen nesta convocatoria de axudas económicas estarán dirixidos á mellora directa da empregabilidade da persoa con discapacidade, mediante a adquisición das aptitudes e competencias tecnolóxicas e dixitais necesarias, afrontando a inadecuación das capacidades existentes ao mercado laboral, de maneira que se incrementen as súas posibilidades de incorporación ao emprego de forma estable e duradeira no tempo. A mellora da capacitación dixital e tecnolóxica das persoas con discapacidade conseguirase a través de accións formativas específicas.
 
Convocatoria aberta: 
- Máster e postgrado, mobilidade transnacional, estudos e deporte e formación profesional  ata o 30 de setembro ás  23.59 h.
- Doctorado e investigación ata o 10 de outubro ás 23.59 h.
O Programa de Bolsas “Oportunidade ao Talento” xorde da vocación da Fundación ONCE pola inclusión social e a igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade e a súa aposta pola educación inclusiva, a educación superior e o deporte de competición.
 
Convocatoria aberta: ata o 16 de setembro ás 12:00 
A presente convocatoria ten por obxecto seleccionar, en concorrencia competitiva, OPERACIÓNS dirixidas á mellora directa da empregabilidade da persoa nova con discapacidade, mediante a creación ou posta en marcha de novos servizos que realicen e presten un acompañamento ás persoas mozas con discapacidade e as súas familias, mediante a creación de programas de intervención grupal e individual e familiar de persoas mozas con discapacidade, que permitan desenvolver unha conciencia plena para poder tomar as decisións estratéxicas, sobre o autocuidado emocional, aprendizaxes dos mecanismos de comportamento da persoa nova e a súa contorna. 
 
Convocatoria aberta ata o 30 de setembro
Este programa ten como finalidade apoiar a consolidación das entidades da economía social, así como reforzar a súa presenza no tecido económico de Galicia, con especial incidencia na transformación dixital e na mellora da eficiencia enerxética, contribuíndo ao impulso da súa actividade económica, incrementando a súa competitividade e, en definitiva, mantendo empregos de calidade.
Por medio desta convocatoria as entidades terán a posibilidade de obter axudas para acontratación por conta allea de mulleres que sofren violencia de xénero
 
Convocatoria aberta: ata o 30 de setembro
 
Convocatoria aberta ata o 1 de agosto de 2022
Obxecto: O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación excepcional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
Convocatoria aberta: ata o 30 de setembro
Obxecto: Establecer as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral e ás súas entidades promotoras e proceder á súa convocatoria para o ano 2022, coa finalidade de promover a inserción sociolaboral das persoas en situación ou en risco de exclusión social mediante o establecemento de medidas de fomento das empresas de inserción laboral que teñan centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
 
PROXECTOS
 
Convocatoria aberta: dende o 6 de setembro ata o 4 de outubro
A Fundación Mutua Madrileña presenta a XI Convocatoria Anual de Axudas a Proxectos de Acción Social co obxectivo de recoñecer e axudar a impulsar iniciativas de entidades non lucrativas que contribúan a mellorar a realidade socioeconómica e a calidade de vida
 
 
SOSTENIBILIDADE
 
Convocatoria aberta: ata o 16 de setembro
As axudas de Apadriñamento teñen como obxecto a promoción e o apoio de accións destinadas á mellora da calidade ambiental das nosas contornas naturais levadas a cabo por entidades e organizacións non gobernamentais e sen ánimo de lucro. Para esta anualidade contarase cun máximo de 80 axudas nivel nacional. Un máximo de 5 Apadriñamentos plus de ata 3.000 euros, e o resto de ata 1.500 euros, (o número de axudas dependerá dos Apadriñamentos plus adxudicados.)

 

DEPENDENCIA
 
Convocatoria aberta: ata o 16 de decembro de 2022 ás 14:00 horas, (o antes de dita data en caso de esgotarse os recursos dispoñibles)
Ten por obxecto prestar apoio financeiro ás entidades do terceiro sector de acción social, empresas de economía social e calquera outras entidades e empresas que leven a cabo infraestruturas e/ou servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia e dos Servizos Sociais.
 
 
EDUCACIÓN
 
Convocatoria aberta ata o 30 de setembro
Convocatoria destinada ao alumnado con necesidades educativas especiais que curse en aula ordinaria, específica en centro ordinario e centro específico
 
Obxecto: A Fundación ONCE concederá bolsas á totalidade do alumnado con obxecto de apoiarlles económicamente nos gastos que poidan derivarse da súa participación nos cursos que se subscriben directamente ao Programa Por Talento Dixital e que se recollen nesta web (Ver Bolsas de asistencia á formación).
 
 
INSTALACIÓNS
 
Convocatoria aberta: ata o 2 de xaneiro de 2024
Obxecto: Aprobación da convocatoria de axudas correspondente ás anualidades 2021-2023 para o Programa 6 de incentivos vencellados á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial, de acordo coas bases reguladoras previstas no Real decreto 477/2021 publicado no BOE núm. 155, do 30 de xuño de 2021 (código de procedemento: IN422M, presentación de solicitudes), así como o procedemento de selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión (código de procedemento: IN422L, adhesión de entidades colaboradoras que participarán na xestión).
 
 
RESPIRO FAMILIAR
 
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas a persoas coidadoras dentro do programa Respiro familiar para persoas coidadoras para o exercicio 2022 (código de procedemento BS614B), así como proceder á súa convocatoria.
 
 
LECER
 
Convocatoria aberta ata o 2 de agosto
Ten por finalidade fomentar o envellecemento activo en establecementos hostaleiros das Rías Baixas (coma balnearios, talasos ou spa). O obxectivo é mellorar a calidade de vida das persoas a través da participación en actividades de cooperación social e intercambio de experiencias co fin de evitar o illamento e as situacións de soidade que poidan levar á vulnerabilidade.
 
 
PREMIOS E CONCURSOS
 
Convocatoria aberta ata o 12 de outubro
O obxectivo destes premios é o de fomentar a lectura e a creación literaria entre as persoas con discapacidade intelectual, física, orgánica e sensorial ou enfermidade mental. Desta forma tentamos ocupar o tempo de lecer en temas creativos que lles permitan acceder ao mundo da cultura e integrarse socialmente en medios normalizados. 
 
Convocatoria aberta ata o 31 de outubro
O obxectivo principal desta iniciativa é recoñecer, apoiar e promover o labor dos mozos universitarios que colaboran en proxectos de voluntariado:
 Axudar a promover o voluntariado xuvenil.
 Premiar e apoiar o desenvolvemento dos mellores proxectos de voluntariado de mozos universitarios que supoñan unha mellora necesaria na vida dun colectivo en situación de necesidade.
 Poñer en valor e dar visibilidade ao espírito solidario dos mozos.
 Reforzar accións solidarias xa en marcha para que poidan ter unha continuidade.
 
 
:: INICO
Convocatoria aberta ata o 6 de novembro
Este certamen tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad a través de la fotografía, mostrando una imagen normalizada e integradora de las personas con discapacidad. De este modo, se pretende ofrecer imágenes positivas, desde la perspectiva de sus propios protagonistas, que permitan la reflexión, empatía, e identificación con las personas con discapacidad.
Las entidades organizadoras establecen tres premios: el primero, dotado con 2.500 euros, un segundo con 1.500 euros y el tercero con 1.000 euros. Además, se les hará entrega de trofeo y diploma.
 
Convocatoria aberta ata o 15 de novembro