FADEMGA - Plena inclusión - Galicia Axudas e Subvencións

  Axudas

Listen to this page using ReadSpeaker


CONVOCATORIA ABERTA: todo o ano
O obxecto desta resolución é regular a adhesión de «aliados dixitais» ao Plan de inclusión dixital de Galicia 2020 e o seu procedemento.

CONVOCATORIA ABERTA: non indica datas
Asesoramiento para aproveitar as oportunidades que ofrece Internet ás organizacións non lucrativas.
Típicamente refírese a comunicación, redes sociales, Web 2.0, traduccións, e-mail marketing, captación de fondos, formación, bases de datos, voluntariado, etc. Sempre dende o punto de vista de Internet.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 1 de agosto de 2022
O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA: VI482B: dentro dos dous meses anteriores á data de remate da concesión inicial ou, de ser o caso, das prórrogas
VI482A :ata que se esgote a partida orzamentaria contida nesta convocatoria
Bases reguladoras polas que se rexerá a concesión das subvencións do Programa do bono de alugamento social do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020
CONVOCATORIA ABERTA: con carácter xeral do 16 de xaneiro ao 30 de xuño do 2020 ás 12:00 horas do mediodía.
- Para os proxectos e convocatorias de axudas susceptibles de ser cofinanciados polo Fondo Social Europeo (FSE), no marco do Programa Operativo FSE de Inclusión Social e Economía Social 2014-2020 ou no Programa Operativo de Emprego Xuvenil 2014-2020, o prazo da convocatoria se publicará expresamente para cada unha delas.
CONVOCATORIA ABERTA: 15 de xaneiro ao 16 de marzo de 2020 ás 14:30 horas
O seu obxetivo é alentar e recoñecer a labor de persoas e entidades que traballan para promocionar a autonomía personal, a integración e mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade e/ou dependencia, así como o apoio as súas familias e cuidadores, contribuíndo ao mesmo tempo e, mediante a súa difusión, á divulgación e sensibilización da sociedade.

CONVOCATORIA ABERTA: As obras deberanse entregar enmarcadas dende o 21 de novembro de 2019 ata o 24 de febreiro de 2020, ambos inclusive, na Sede DOWN MADRID sita na calle Cueva de Montesinos, 45. 28034 Madrid.
O tema central das obras deberá ser unha interpretación libre de “If It Happens To Be”, recentemente incorporado por MAXAM a súa colección de pintura, obra de  Chema Cobo. ÁMBITO:O IV Concurso de Pintura MAXAM realizarase a nivel nacional.
CONVOCATORIA ABERTA: Ata o 30 de abril de 2020
Ten por obxecto difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, educación especial, formación profesional e de ensinanzas de réxime especial de Galicia, impulsando a realización de actividades de fomento do cooperativismo nos centros educativos.
CONVOCATORIA ABERTA: finaliza o día 15 de Outubro de 2020
A Fundación ten por obxeto: 1) A concesión de becas a estudiantes; a formación, execución e desarrollo de programas de investigación; a dotación de bibliotecas e fondos culturais. 2) A axuda á infancia, a terceira idade, as persoas discapacitadas e/ou en situación de extrema necesidade. A axuda poderá prestarse directamente a ditas persoas ou indirectamente mediante o apoio –incluso económico- ás familias.

CONVOCATORIA ABERTA: 8 de xaneiro ó 30 de setembro de 2020
Obxecto: regular as axudas que favorezan a contratación das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social na empresa ordinaria e, especialmente, daquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral: A orde inclúe un programa de incentivos pola contratación, formación e emprego con apoio.

CONVOCATORIA ABERTA: ata as 14:00 horas (Hora Peninsular) do 28 de febreiro de 2020
Convocatoria de subvencións pola Fundación Biodiversidad F.S.P, en réximen de concurrencia competitiva, para a realización de proxectos de formación e apoio a persoas emprendedoras para a creación de empresas no marco do Programa empleaverde cofinanciado polo Fondo Social Europeo en 2020. Esta convocatoria está focalizada en mellorar as competencias das persoas emprendedoras e impulsar a creación de novas empresas e de iniciativas de traballo por conta propia no marco dunha economía verde e azul con impacto ambiental positivo.

CONVOCATORIA ABERTA: do 2 de decembro de 2019 ás 10:00 horas ao 28 de febreiro de 2020 ás 23:29 horas.
A fundación Banco Santander lanza una nova convocatoria de "Santander Ayuda" co obxectivo de colaborar con entidades sen ánimo de lucro na posta en marcha de proxectos que contribúan a mellorar a calidade de vida de colectivos vulnerables.
CONVOCATORIA ABERTA: ata o 24 de febreiro
O concurso consiste en realizar una interpretación da obra do artista Chema Cobo "If It Happens To Be", recentemente incorporada por MAXAM a súa colección de pintura. Ademais, esta obra ilustra o calendario MAXAM 2020 que esta Fundación presentou recentemente e que se pode adquirir a través da súa páxina web.
Premios: 1ºpremio: 1.000 euros; 2º premio: 600 euros; 3º premio: 400 euros.
CONVOCATORIA ABERTA: dende o 23/10/2019 ás 14:00, ata o 31/12/2020 ás 14:00 horas.
Serán financiables con arreglo ás condicións establecidas na Convocatoria os seguinted proxectos de infraestruturas e/ou servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia e dos Servizos Sociais.
CONVOCATORIA ABERTA: 18/01/2019 - 31/07/2022  
O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA: Do 22 de xaneiro ó 20 de febreiro.
OBXECTO:Convocar para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, a décimo primeira edición dos premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural.
CONVOCATORIA ABERTA: do 23 de xaneiro ó 24 de febreiro de 2020
Axudas e subvencións ás entidades que presten servizos de orientación laboral para o emprego e asistencia para o autoemprego, articulados en itinerarios personalizados para o emprego e dirixidos a mellorar as posibilidades de ocupación das persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, a través da contratación de persoal técnico de orientación laboral, no ámbito da colaboración da Consellería de Economía, Emprego e Industria coas entidades locais e entidades sen ánimo de lucro.

CONVOCATORIA ABERTA: 23 de xaneiro ó 24 de febreiro de 2020
Obxeto: Realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e da economía social.

CONVOCATORIA ABERTA: 23 de xaneiro e rematará o 30 de novembro de 2020
Pagamento da factura eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social para asegurar a este colectivo o acceso continuado á subministración de enerxía eléctrica na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA: 23 de xaneiro ó 24 de febreiro de 2020
Sufragar os gastos de organización interna e funcionamento das entidades representativas da economía social de Galicia, a través dos seguintes programas de axudas:
– Programa I - Fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais.
– Programa II - Fomento e consolidación das asociacións de centros especiais de emprego e empresas de inserción laboral.

CONVOCATORIA ABERTA: do 21 de xaneiro ó 19 de febreiro de 2020
O programa “Conectadas” 2020 ten por finalidade mellorar a formación básica das mulleres na comunidade para favorecer as relacións interpersoais e o intercambio de experiencias; contribuír a mellorar a súa empregabilidade e o seu mantemento no mercado de traballo; e reducir a fenda dixital mediante a utilización da información e as novas tecnoloxías.
CONVOCATORIA ABERTA: 23 de xaneiro ó 24 de febreiro de 2020
Bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria de subvencións da Secretaría Xeral para o Deporte, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos que se recollen no anexo II, Relación de equipamento.

CONVOCATORIA ABERTA: do 25 de xaneiro ó 24 de febreiro
OBXECTO: axudas e incentivos a pemes, incluídas persoas traballadoras autónomas con persoas traballadoras a cargo, para implantar sistemas de xestión de RSE, a igualdade laboral, así como para adoptar medidas de corresponsabilidade e de conciliación da vida familiar, persoal e laboral, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA:
Do programa I: do 25 de xaneiro ó 24 de marzo
Do programa II: do 25 de xaneiro ó 2 de outubro
OBXECTO: Ten como finalidade a de promover a inserción sociolaboral das persoas en situación ou en risco de exclusión social mediante o establecemento de medidas de fomento das empresas de inserción laboral que teñan centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia. Establécense os seguintes programas de axudas:
Programa I: axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social.  Programa II: axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.
CONVOCATORIA ABERTA: do 25 de xaneiro o 24 de marzo
OBXECTO: levar a cabo unha intervención integral que dote as persoas participantes das motivacións, habilidades, competencias e capacidades que require o tecido empresarial para o acceso ao emprego, de xeito que a través da inserción laboral se poida reverter a súa situación de exclusión social. Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a realización dun programa de posta a punto para o emprego, dirixido a persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de inclusión social de Galicia (Risga), convocatoria plurianual 2020 a 2022
CONVOCATORIA ABERTA: do 28 de xaneiro ó 26 de febreiro.
OBXECTO: regular a concesión de axudas económicas de carácter individual para persoas, residentes no término municipal de A Coruña,  con discapacidade en relación á súa mobilidade que lles impida utilizar os transportes públicos colectivos co fin de proporcionarlles un servizo alternativo de taxi para os seus desprazamentos, (Axudas de Bono-Taxi), para el año 2020.

CONVOCATORIA ABERTA: do 31 de xaneiro ó 2 de marzo
OBXECTO: O financiamento de programas de emprego dirixidos á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral das persoas traballadoras en situación de desemprego mediante a posta en marcha de programas integrados de emprego con intermediación laboral, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e durante un período de 12 meses.
CONVOCATORIA ABERTA: a partir do 30 de xaneiro de 2020 e ata qye se concedan as axudas previstas ou, no seu defecto, o 16 de xullo de 2020
Co fin de dinamizar o emprego nos territorios de menor dimensión demográfica de España dirixe estas axudas a pequeñas e medianas empresas, autónomos e entidades sociais con domicilio fiscal en municipios españoles de ata 30.000 habitantes e que xeneren emprego cubriendo unha vacante cunha persoa maior de idade en situación legal de desemprego.
CONVOCATORIA ABERTA: do 31 de xaneiro ás 14:00h do día 30 de marzo de 2020
OBXECTO: Axudas para a execución de proxectos que creen coñecemento, contribúan á xestión ou melloren o estado de conservación do medio mariño de competencia estatal.

CONVOCATORIA ABERTA: do 31 de xaneiro ás 14:00h do día 30 de marzo de 2020
OBXECTO: Axudas para a obtención dun maior coñecemento que contribua á evaluación do estado de conservación dos elementos terrestres integrantes do patrimonio natural español, especialmente a aquelles sobre os que recaigan medidas específicas de conservación ou de interés comunitario

CONVOCATORIA ABERTA: Bono de alugueiro social do plan rehavita: do 04/02 a 11/12/2020. 
                                               Prórroga do bono de aluguer do Plan RehaVIta: Aberto todo o ano 
OBXECTO: Convocar  as  axudas  do  Programa  do  bono  de  alugueiro  social  do  Plan  rehaVIta:  Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, para o  ano 2020, con financiamento plurianual.
CONVOCATORIA ABERTA:  do 4 de febreiro ó 3 de marzo de 2020
OBXECTO: convocar as  axudas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro rexistradas na área de igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS), para o desenvolvemento de programas de recursos integrais de atención especializada dirixidos específica e exclusivamente a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, segundo o establecido na disposición adicional única desta resolución.
CONVOCATORIA ABERTA: do 4 de febreiro ó 3 de marzo de 2020
OBXECTO: subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado. Os programas e as actividades de acción voluntaria presentados polas entidades de carácter privado e sen ánimo de lucro deberán desenvolverse no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.
CONVOCATORIA ABERTA: do 4 de febrero ó 3 de marzo de 2020
OBXECTO: Dito programa consiste en incorporar ás entidades de acción voluntaria e ás entidades locais inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia mozas/os galegas/os para a súa colaboración como persoas voluntarias na realización dos proxectos de voluntariado que se presenten, dentro das áreas prioritarias, de acordo con esta convocatoria.
CONVOCATORIA ABERTA: do 4 de febreiro ó 3 de marzo
OBXECTO: O  dito programa consiste en incorporar ás entidades de acción voluntaria e ás entidades locais inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia persoas maiores de 55 anos para a súa colaboración como persoas voluntarias na realización dos proxectos de voluntariado que se presenten e dentro das áreas prioritarias ao abeiro desta convocatoria.
CONVOCATORIA ABERTA: do 4 de febreiro ó 3 de marzo

CONVOCATORIA ABERTA: do 5 de febreiro ó 4 de marzo
OBXECTO: concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás asociacións de nais e pais de alumnado (anpas) legalmente constituídas e ás federacións ou confederacións de anpas, dos centros educativos sustentados con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para a realización de programas de actividades de promoción da igualdade entre
mulleres e homes e de prevención e rexeitamento da violencia contra as mulleres, dirixidas ao alumnado de centros educativos non universitarios, ás familias, ás anpas e á comunidade educativa, en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero. 
CONVOCATORIA ABERTA: do 5 de febreiro ó 30 de setembro
OBXECTO: establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, do programa Respiro de persoas coidadoras para o exercicio 2020, así como proceder a súa convocatoria.

CONVOCATORIA ABERTA: do 5 de febreiro ó 30 de setembro
OBXECTO: convocar para o ano 2020 as seguintes liñas de subvencións para a adquisición de vivenda:
a) Subvencións para a adquisición de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021
b) Subvencións para a adquisición de vivenda nos centros históricos
CONVOCATORIA ABERTA: do 6 de febreiro ó 5 de marzo
OBXECTO: Axudas para proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños.
CONVOCATORIA ABERTA: do 6 de febreiro ó 5 de abril
OBXECTO: convocar para o ano 2020, con carácter plurianual, as subvencións dos seguintes programas:
a) Programa de fomento do parque de vivenda en alugamento previstas no capítulo V do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan estatal de vivenda 2018- 2021
b) Programa para o fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade previstas no capítulo X do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan 2018-2021

CONVOCATORIA ABERTA: do 10 de febreiro ó 2 de marzo, ás 23.59h
OBXECTO: contribuir a romper o círculo da pobreza empoderando á infancia e á adolescencia e potenciando a familia como eixe da acción socioeducativa e o impulso de proxectos que faciliten o desenvolvemento  integral e o proceso de inclusión social das persoas en situación de vulnerabilidade, fortalecendo as súas capacidades e favorecendo a igualdade de oportunidades.

CONVOCATORIA ABERTA: do 10 de febreiro ó 2 de marzo, ás 23.59h
OBXECTO: promover proxectos no medio rural, adaptados as súas caraterísticas territorias e as súas necesidades sosciais, para mellorar as condicións de vida e xerar oportunidades para as familias, a infancia e a adolescencia, as mulleres, as persoas maiores e as persoas en risco de exclusión social.

CONVOCATORIA ABERTA: dende o 10 de febreiro ata o 31 de marzo
OBXECTO: a Fundación ATRESMEDIA e "La Caixa" coa participación da Universidade Internacional de Valencia e Fundación Orange, concederán premios ás iniciativas ou modelos de actuación exitosos que demostraran unha mellora dos procesos escolares e dos resultados educativos de alumnos.

CONVOCATORIA ABERTA: do 11 de febreiro ó 10 de marzo de 2020
OBXECTO: establecense as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2020 e  procedese á súa convocatoria 

CONVOCATORIA ABERTA: antes do 15 de marzo de 2020
Cada equipo participante implicarase no deseño, execución e seguimento dun proxecto medioambiental que deberá desenvolverse no centro educativo ou no termo municipal onde esté ubicado.