Escucha esta página utilizando ReadSpeaker
O servizo de Consultoría, é un servizo que cada Federación ofrece as súas estruturas e entidades membro. 
A misión da Rede de consultoría é: facilitar ó movemento asociativo Plena inclusión - as súas entidades e estruturas - apoios para un desenvolvemento organizacional coherente coa súa misión, visión e valores.
 
 
Na actualidade a Rede de Consultoría ofrece os seguintes servizos: 
 
- Consultoría en Desenvolvemento Organizativo. Aporta coñecementos, métodos e ferramentas para comprender o funcionamento da organización e para implantar plans e accións que a desenvolvan e a melloren. 
 
- Apoio á Planificación Estratéxica e o seu despregamento en plans de acción. Axuda á organización a clarificar a súa identidade, o seu propósito, as súas metas, o seu funcionamento e a avaliar os seus resultados.
 
- Consultoría de procesos de implantación da Calidade Plena. Procura que a organización describa os procesos a través dos cales funciona e que os adecúe á búsqueda dun maior logro na calidade dos servizos, o seu impacto na calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e das súas familias e o compromiso ético.
 
https://www.foroacce.com/0wk0yzs7ft - Formación en procesos clave para a organización. Aporta ás persoas membro da organización competencias para a toma de decisións, o traballo en equipo e a xestión asociativa e de servizos.
 
- Apoio na resolución de conflitos organizativos. Aporta elementos e métodos de mediación e toma de decisións para que a organización sexa capaz de xestionar o seus conflictos e medrar con eles.
 
- Xestión de equipos e políticas de persoas. Axuda á organización a implantar políticas e procesos de xestión de persoas e equipos en coherencia co Proxecto Plena inclusión.
 
- Xestión de proxectos organizativos. Pocura metodoloxías de desenvolvemento de proxectos para mellorar a organización, en calquera dos seus niveis: Movemento Plena inclusión, Federacións, entidades e as súas estruturas.
 
https://dinamizartj.com/bpxy897mu - Apoio á xestión Ética da organización. Facilita a implantación e despregamento dos procesos vinculados ao Proxecto Ético de Plena inclusión. 
 
A Rede de Consultoría comprométese a:
 
- Actuar en coherencia có Código Ético de Plena inclusión e o seu propio Código Deontolóxico.
- Responder a todas as solicitudes.
https://www.bufete-albanes.com/2023/09/20/mi09qu0e - Prestar atención e asesoramento personalizado, afastándose da aplicación de accións estandarizadas.
https://calvosealing.com/lqo8xwfyx - Cumprir os compromisos e realizar as actuacións que se pacten coa asociación solicitante.
- A unha estrita confidencialidade, mantendo en todo momento a privacidade dos datos ós que teña acceso.