Axudas

Listen to this page using ReadSpeaker

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 12 de xuño
A finalidade das axudas é financiar os proxectos dirixidos a que os mozos e as mozas entre 14 e 18 anos realicen estadías-visitas non remuneradas nos distintos sectores das empresas/entidades públicas ou privadas radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia, para os efectos de que adquiran competencias, habilidades e cualificacións que complementen o seu desenvolvemento persoal e a súa formación.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 23 de xuño
Obxecto: o procedemento ED330B para regular no curso 2017/18 no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 26 de xuño
O obxecto desta convocatoria é subvencionar actividades en materia de xuventude dirixidas a mozos e mozas con idades comprendidas entre os 15 e os 35 anos, para realizar durante todo o ano 2017

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 30 de xuño
 Los requisitos de tramitación de las ayudas, tanto las generales como las cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, podrán consultarse en la siguiente dirección de internet, en el apartado específico para cada una de las tipologías: http://www.fundaciononce.es/pagina/proyectos-y-solicitudes

CONVOCATORIA ABERTA: ata que se concedan as axudas previstas, ou, no seu defecto, ata o 3 de xullo
Fundación MAPFRE dirige estas ayudas a pequeñas y medianas empresas, autónomos y entidades sociales que generen empleo cubriendo una vacante con una persona, sin limitación de edad alguna, en situación legal de desempleo que lleve en esta situación un mínimo de tres meses.

CONVOCATORIA ABERTA: Convocatoria para entidades pechada / Convocatoria para os profesionais: desde o 9 de xuño ao 3 de xullo de 2017
A Fundación Botín convoca este programa que transcorre a través de dúas convocatorias: unha primeira para ENTIDADES NON LUCRATIVAS onde deberán presentar un proxecto sobre o desenvolvemento ou mellora dunha área ou liña estratéxica dentro da súa organización, e para levalo a cabo necesitan contratar un profesional ou distintos servizos profesionais, e unha segunda convocatoria PARA PROFESIONAIS EN DESEMPREGO OU TRABALLADORES AUTÓNOMOS que queiran exercer a súa actividade profesional no sector social e desexen aplicar a un dos proxectos seleccionados.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 3 de xullo
Establecemento do réxime de concesión de axudas ás entidades de iniciativa social que, de conformidade coa Lei 13/2008, do 3 de decembro,  de  servizos  sociais  de  Galicia,  levan  a  cabo  a  atención  ás  persoas  nos  centros  de  inclusión e emerxencia social e desenvolven programas e/ou prestan servizos na área de actuación dos servizos sociais comunitarios, de inclusión e, especificamente, da inclusión social e laboral da poboación inmigrante, e proceder á súa convocatoria para os exercicios 2017 e 2018.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 3 de xullo
Obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerán as  subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria e a entidades locais enmarcadas  no Programa servizo de voluntariado xuvenil, integrado no procedemento BS320A, que  realicen proxectos desde o 1 de xaneiro ata o 15 de outubro de 2017, e proceder á súa
convocatoria para o ano 2017.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 7 de xullo
Poderán presentar proxectos formativos-participativos, As persoas físicas e xurídicas que ostenten plena capacidade de obrar, capacitación técnica e habilitación profesional, e que non estean incursas nalgunha causa de exclusión ou prohibición para contratar coas administracións públicas.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 10 de xullo
A presente convocatoria ten por obxecto promover na Comunidade Autónoma de Galicia a concorrencia competitiva para a realización de accións de formación profesional no marco do Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020 establecendo os requisitos de participación e criterios de valoración das propostas das accións formativas presentadas polas entidades de formación para a obtención do cofinanciamento do Fondo Social Europeo

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 14 de xullo
Constituyen un reconocimiento y una expresión de gratitud a la solidaridad demostrada por la sociedad con los objetivos defendidos por la representación organizada de las personas con discapacidad y de sus familias.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 31 de xullo
El objeto de las presentes bases reguladoras es fijar el ámbito y el régimen aplicable a las siguientes ayudas a la contratación del Programa ”la Caixa” Empleo Joven, destinadas a fomentar la generación de empleo estable y de calidad de las personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 8 de agosto
Servir de estímulo ao empresariado para a contratación dos mozos e mozas do municipio de Vigo, favorecer o emprego estable e facilitar ás persoas novas a súa primeira experiencia laboral que permita mellorar o seu grado de empregabilidade e aprendizaxe na contorna da empresa, a través dos seguintes programas de axudas:
A) Programa de incentivos para a transformación de contratos temporais en indefinidos (Programa Indefinidos)
B) Programa de incentivos á contratación (Programa Contratacións)

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 14 de setembro
A presente orde ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de axudas por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria destinadas á renovación de instalacións eléctricas comúns en edificios de vivendas, co fin de mellorar as súas condicións de seguridade e favorecer a incorporación de medidas de eficiencia enerxética.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 15 de outubro
"Promovemos a expresión do afecto e da vontade de axuda ás persoas, ás familias e ás comunidades máis indefensas de Galicia."

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 15 de decembro
Esta orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria establece as bases reguladoras, que se xuntan no anexo I, para a concesión de axudas urxentes de tipo social (AUXS), en réxime de concorrencia non competitiva, para evitar os cortes de subministración eléctrica e de gas ás persoas economicamente máis vulnerables, na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA: O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
Obxecto específico da convocatoria FOENAA/2017 accións tendentes a impulsar o desenvolvemento económico, o fomento do emprego, o apoio ao comercio e a hostalaría

CONVOCATORIA ABERTA: O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
Obxecto específico do programa FO104/2017 As axudas económicas obxecto da presente convocatoria destinaranse á realización de investimentos deportivos.
Unicamente serán obxecto de axuda os gastos por adquisición, rehabilitación ou mellora de instalacións, bens inventariables, equipamentos e moblaxe.

CONVOCATORIA ABERTA: O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
As axudas económicas obxecto deste programa destinaranse a sufragar os gastos inherentes á organización de grandes eventos deportivos de carácter relevante (pola súa incidencia en termos deportivos, sociais e económicos: xeración de ingresos ou beneficios para os territorios) na provincia, e que sirvan para o fomento e promoción das distintas modalidades deportivas.

CONVOCATORIA ABERTA: O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
Este programa vai dirixido a entidades, sen ánimo de lucro, que realicen actividades de fomento da actividade física e do deporte. O obxecto deste programa concrétase en dúas modalidades ou liñas, de xeito simultáneo ou alternativo

CONVOCATORIA ABERTA: A Administración municipal, ao luns seguinte ao fin de semana no que se dispute un partido de fútbol no estadio de Balaídos, iniciará as actuacións conducentes a determinar os colexios públicos entre os que se distribuirán as entradas e os alumnos entre os que se repartirán estas, conforme aos criterios de adxudicación sinalados na base oitava, a cuxo fin solicitarase colaboración da FOANPAS. No mesmo día iniciaranse as actuacións necesarias para determinar as personas con discapacidade psiquica e os menores acollidos en centros de acolleda aos que se repartirán as entradas, solicitando ao efectos coa antelación suficiente informe das asociacións representativas dos ditos colectivos.

CONVOCATORIA ABERTA: todo o ano
O obxecto desta resolución é regular a adhesión de «aliados dixitais» ao Plan de inclusión dixital de Galicia 2020 e o seu procedemento.

CONVOCATORIA ABERTA: ata que se cubran as prazas
Esfuerza es un programa que oferta la Fundación María José Jove para promover la Actividad Física Saludable entre el colectivo de personas con diversidad funcional. Comenzó a funcionar en mayo del año 2007 y, en virtud de la demanda observada, ha ido creciendo y evolucionando en su oferta de actividades adaptadas hasta llegar a ser un referente en A Coruña y su área metropolitana