Axudas

Listen to this page using ReadSpeaker

 
CONVOCATORIA ABERTA: ata o 21 de xullo
OBXECTOsubvencionar  as  entidades  promotoras  de  proxectos  de   emprego con apoio para financiar os custos laborais e de seguridade social derivados da  contratación dos preparadores e das preparadoras laborais que leven a cabo as accións  de emprego con apoio.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 27 de xullo
Obxecto: subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o financiamento de actividades de promoción da cultura ambiental e de autoxestión da cidadanía para o desenvolvemento sustentable. As actividades deben estar encadradas nas prioridades temáticas que se describen máis adiante, ter un carácter complementario respecto dos programas municipais e ser realizadas por asociacións sen ánimo de lucro.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 31 de xullo
El objeto de las presentes bases reguladoras es fijar el ámbito y el régimen aplicable a las siguientes ayudas a la contratación del Programa ”la Caixa” Empleo Joven, destinadas a fomentar la generación de empleo estable y de calidad de las personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 31 de xullo
 La firma concederá un total de 40.000€ a repartir entre los cuatro mejores proyectos que contribuyan a la inclusión escolar de los niños y niñas con discapacidad.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 7  de agosto
A orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de cofinanciamento e concorrencia competitiva, a concesión de subvencións a proxectos de prevención de condutas adictivas que se desenvolvan en Galicia nos anos 2017, 2018 e 2019, en consonancia coas áreas de actuación prioritarias establecidas pola Dirección Xeral de Saúde Pública.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 8 de agosto
Servir de estímulo ao empresariado para a contratación dos mozos e mozas do municipio de Vigo, favorecer o emprego estable e facilitar ás persoas novas a súa primeira experiencia laboral que permita mellorar o seu grado de empregabilidade e aprendizaxe na contorna da empresa, a través dos seguintes programas de axudas:
A) Programa de incentivos para a transformación de contratos temporais en indefinidos (Programa Indefinidos)
B) Programa de incentivos á contratación (Programa Contratacións)

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 11 de agosto
 Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de este premio las personas físicas o jurídicas de nacionalidad española, tanto de forma individual como conjunta o con trabajos de equipo.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 4 de setembro
establecer as bases reguladoras do Programa de incentivos ás empresas de inserción laboral e ás súas entidades promotoras e proceder á súa convocatoria para o ano 2017, coa finalidade de promover a inserción sociolaboral das persoas en situación ou en risco de exclusión social mediante o establecemento de medidas
de fomento das empresas de inserción laboral que teñan centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia, co fin de que poidan cumprir a súa función social (procedemen-to TR356A).

CONVOCATORIA ABERTA: o prazo xeral de presentación de solicitudes, que finalizará o 30 de setembro
OBXECTO incentivar a contratación de traballadores e traballadoras  con discapacidade nas empresas ordinarias coa finalidade de fomentar e favorecer a súa  integración laboral no sistema ordinario de traballo

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 14 de setembro
A presente orde ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de axudas por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria destinadas á renovación de instalacións eléctricas comúns en edificios de vivendas, co fin de mellorar as súas condicións de seguridade e favorecer a incorporación de medidas de eficiencia enerxética.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 30 de setembro
1. Reconocer la labor de los centros educativos y entidades sociales que integran el aprendizaje de los estudiantes con acciones solidarias destinadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad.
2. Reconocer las prácticas de Aprendizaje-Servicio como herramienta de éxito educativo y compromiso social.
3. Fortalecer y difundir una cultura participativa, solidaria y de compromiso cívico, estimulando la divulgación e implementación del Aprendizaje-Servicio.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 15 de outubro
"Promovemos a expresión do afecto e da vontade de axuda ás persoas, ás familias e ás comunidades máis indefensas de Galicia."

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 15 de decembro
Esta orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria establece as bases reguladoras, que se xuntan no anexo I, para a concesión de axudas urxentes de tipo social (AUXS), en réxime de concorrencia non competitiva, para evitar os cortes de subministración eléctrica e de gas ás persoas economicamente máis vulnerables, na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA: O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
Obxecto específico da convocatoria FOENAA/2017 accións tendentes a impulsar o desenvolvemento económico, o fomento do emprego, o apoio ao comercio e a hostalaría

CONVOCATORIA ABERTA: O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
Obxecto específico do programa FO104/2017 As axudas económicas obxecto da presente convocatoria destinaranse á realización de investimentos deportivos.
Unicamente serán obxecto de axuda os gastos por adquisición, rehabilitación ou mellora de instalacións, bens inventariables, equipamentos e moblaxe.

CONVOCATORIA ABERTA: O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
As axudas económicas obxecto deste programa destinaranse a sufragar os gastos inherentes á organización de grandes eventos deportivos de carácter relevante (pola súa incidencia en termos deportivos, sociais e económicos: xeración de ingresos ou beneficios para os territorios) na provincia, e que sirvan para o fomento e promoción das distintas modalidades deportivas.

CONVOCATORIA ABERTA: O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
Este programa vai dirixido a entidades, sen ánimo de lucro, que realicen actividades de fomento da actividade física e do deporte. O obxecto deste programa concrétase en dúas modalidades ou liñas, de xeito simultáneo ou alternativo

CONVOCATORIA ABERTA: A Administración municipal, ao luns seguinte ao fin de semana no que se dispute un partido de fútbol no estadio de Balaídos, iniciará as actuacións conducentes a determinar os colexios públicos entre os que se distribuirán as entradas e os alumnos entre os que se repartirán estas, conforme aos criterios de adxudicación sinalados na base oitava, a cuxo fin solicitarase colaboración da FOANPAS. No mesmo día iniciaranse as actuacións necesarias para determinar as personas con discapacidade psiquica e os menores acollidos en centros de acolleda aos que se repartirán as entradas, solicitando ao efectos coa antelación suficiente informe das asociacións representativas dos ditos colectivos.

CONVOCATORIA ABERTA: todo o ano
O obxecto desta resolución é regular a adhesión de «aliados dixitais» ao Plan de inclusión dixital de Galicia 2020 e o seu procedemento.

CONVOCATORIA ABERTA: ata que se cubran as prazas
Esfuerza es un programa que oferta la Fundación María José Jove para promover la Actividad Física Saludable entre el colectivo de personas con diversidad funcional. Comenzó a funcionar en mayo del año 2007 y, en virtud de la demanda observada, ha ido creciendo y evolucionando en su oferta de actividades adaptadas hasta llegar a ser un referente en A Coruña y su área metropolitana