Axudas

Listen to this page using ReadSpeaker

 
CONVOCATORIA ABERTA: 27 de febreiro
El objeto de la convocatoria es la concesión de subvenciones en concepto de ayudas dirigidas a la contratación de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años que cumplan los requisitos del sistema de Garantía Juvenil y no tengan ninguna ocupación laboral.

CONVOCATORIA ABERTA: 28 de febreiro
Teñen como obxectivo recoñecer as mellores iniciativas e accións no campo das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) aplicadas á mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade, así como ás empresas, entidades ou organizacións que desenvolvesen un labor continuado no campo da accesibilidade TIC.

CONVOCATORIA ABERTA: 1 de marzo
Reconocimiento a una persona que haya tenido una trayectoria profesional ejemplar al servicio de la sociedad y de las personas.

CONVOCATORIA ABERTA: 1 de marzo
Premia los méritos de una persona o entidad que lleve a cabo una destacada y efectiva iniciativa social en beneficio de las personas menos favorecidas.

:: Fundación Inocente Inocente
CONVOCATORIA ABERTA: 7 de marzo
Podrán acceder a los fondos de esta convocatoria aquellas entidades, ONGs, asociaciones, federaciones o confederaciones inscritas en el registro de asociaciones y fundaciones, con un mínimo de 2 años de funcionamiento y que atiendan a menores con enfermedades raras.

CONVOCATORIA ABERTA: 7 de marzo
Buscamos ideas innovadoras e orixinais, que axuden a reinventar a forma de ensinar, e que sitúen aos alumnos como protagonistas da súa propia aprendizaxe.
Neste concurso teñen cabida todos aqueles proxectos que traballen disciplinas e destrezas de forma

CONVOCATORIA ABERTA: 8 de marzo
Realización de proxectos ou actividades dentro da provincia orientadas á intervención, asistencia, integración social e laboral, prevención e promoción do benestar daqueles colectivos que, atendendo ás súas especiais circunstancias, precisan dunha maior especificación técnica e interdisciplinar na súa intervención.

CONVOCATORIA ABERTA: Xuño: do 13 de marzo ao 24 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos. //  Setembro: do 3 ao 10 de xullo de 2017, ambos os dous incluídos.
OBXETO: obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores  de  dezaoito  anos,  nas  convocatorias  de  xuño  e  setembro.

CONVOCATORIA ABERTA: 15 de marzo de 2017
Os Premios Dependencia e Sociedade teñen como obxectivo recoñecer e incentivar o labor de persoas e entidades que se distinguiron especialmente na integración e mellora da calidade de vida das persoas en situación de dependencia e/ou discapacidade, contribuíndo, ademais, á difusión do coñecemento e sensibilización da sociedade, sendo este un dos fins da Fundación.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 15 de marzo
Esta convocatoria tiene como finalidad promover la inclusión social y la vida independiente de personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social a través de actuaciones integrales y de programas de inclusión residencial.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 15 de marzo
El objeto de la convocatoria es la concesión de subvenciones en concepto de ayudas dirigidas a la contratación de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años que cumplan los requisitos del sistema de Garantía Juvenil y no tengan ninguna ocupación laboral.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 16 de marzo
Esta convocatoria ten por obxecto regular a concesión de axudas económicas individuais a persoas con  discapacidade  que  por  estar  gravemente  afectadas  na  súa  mobilidade  teñan  problemas  para utilizar   os   transportes   públicos  colectivos,   ao   obxecto   de   proporcionarlles   un   servizo   de desprazamentos en taxi.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 31 de marzo
La presente convocatoria de la II Edición de los Premios Uninnova tiene como objetivo fomentar y apoyar a los innovadores sociales, a nivel nacional, que presenten proyectos en materia de accesibilidad para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad.

CONVOCATORIA ABERTA: do 16 de marzo ao 5 de abril
Esta convocatoria tiene como finalidad la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad social y de personas con discapacidad, reforzando sus capacidades y facilitando la adecuación a las necesidades del tejido empresarial del territorio.

CONVOCATORIA ABERTA: 20 de abril
Buscamos ideas innovadoras e orixinais, que axuden a reinventar a forma de ensinar, e que sitúen aos alumnos como protagonistas da súa propia aprendizaxe.
Neste concurso teñen cabida todos aqueles proxectos que traballen disciplinas e destrezas de forma innovadora, e que utilicen a tecnoloxía con fins didácticos. Os proxectos poden partir da proposta dun profesor, un grupo de profesores dun centro, ou en colaboración con outros centros.

CONVOCATORIA ABERTA: do 6 de abril ao 3 de maio
Esta convocatoria tiene como finalidad apoyar proyectos de intervención social para la mejora de la convivencia ciudadana intercultural y la cohesión social, así como proyectos socioeducativos que contribuyan a la promoción de salud, a la prevención de la violencia y a la igualdad de oportunidades.

CONVOCATORIA ABERTA:  3 de maio
Tienen como fin reconocer valores o actitudes que reflejen la esencia del sector fundacional, como plataforma para atender las necesidades de los ciudadanos, y su compromiso con la sociedad.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 19 de maio
Fomentar os valores sociais do deporte, e o fútbol en particular, como actividade de lecer, entre a poboación escolar, colectivos de discapacitados e persoas economicamente desfavorecidas, facilitando a estes colectivos o acceso ao estadio de Balaidos para presenciar os partidos que o Real Club Celta de Vigo desenvolverá na presente tempada 2016-2017.

CONVOCATORIA ABERTA: do 4 ao 24 de maio
Esta convocatoria ten como finalidade impulsar proxectos adaptados ás características específicas e ás necesidades psicosociais no medio rural de nenos, novos, persoas maiores, persoas con discapacidade ou enfermidade mental e persoas en risco de pobreza ou exclusión social.

CONVOCATORIA ABERTA: dende o 2 ata o 29 de maio
Promoción de actividades vinculadas ás artes plásticas, fotografía, música, literatura e as artes escénicas como recursos de desenvolvemento persoal e inclusión social. Fomento do papel activo dos colectivos participantes e os profesionais do mundo da cultura en actividades de carácter social.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 30 de xuño
 Los requisitos de tramitación de las ayudas, tanto las generales como las cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, podrán consultarse en la siguiente dirección de internet, en el apartado específico para cada una de las tipologías: http://www.fundaciononce.es/pagina/proyectos-y-solicitudes

CONVOCATORIA ABERTA: ata que se concedan as axudas previstas, ou, no seu defecto, ata o 3 de xullo
Fundación MAPFRE dirige estas ayudas a pequeñas y medianas empresas, autónomos y entidades sociales que generen empleo cubriendo una vacante con una persona, sin limitación de edad alguna, en situación legal de desempleo que lleve en esta situación un mínimo de tres meses.
 

CONVOCATORIA ABERTA: Convocatoria para entidades pechada / Convocatoria para os profesionais: desde o 9 de xuño ao 3 de xullo de 2017
A Fundación Botín convoca este programa que transcorre a través de dúas convocatorias: unha primeira para ENTIDADES NON LUCRATIVAS onde deberán presentar un proxecto sobre o desenvolvemento ou mellora dunha área ou liña estratéxica dentro da súa organización, e para levalo a cabo necesitan contratar un profesional ou distintos servizos profesionais, e unha segunda convocatoria PARA PROFESIONAIS EN DESEMPREGO OU TRABALLADORES AUTÓNOMOS que queiran exercer a súa actividade profesional no sector social e desexen aplicar a un dos proxectos seleccionados.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 14 de xullo
Constituyen un reconocimiento y una expresión de gratitud a la solidaridad demostrada por la sociedad con los objetivos defendidos por la representación organizada de las personas con discapacidad y de sus familias.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 15 de outubro
"Promovemos a expresión do afecto e da vontade de axuda ás persoas, ás familias e ás comunidades máis indefensas de Galicia."

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 15 de decembro
Esta orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria establece as bases reguladoras, que se xuntan no anexo I, para a concesión de axudas urxentes de tipo social (AUXS), en réxime de concorrencia non competitiva, para evitar os cortes de subministración eléctrica e de gas ás persoas economicamente máis vulnerables, na Comunidade Autónoma de Galicia.
 

CONVOCATORIA ABERTA: A Administración municipal, ao luns seguinte ao fin de semana no que se dispute un partido de fútbol no estadio de Balaídos, iniciará as actuacións conducentes a determinar os colexios públicos entre os que se distribuirán as entradas e os alumnos entre os que se repartirán estas, conforme aos criterios de adxudicación sinalados na base oitava, a cuxo fin solicitarase colaboración da FOANPAS. No mesmo día iniciaranse as actuacións necesarias para determinar as personas con discapacidade psiquica e os menores acollidos en centros de acolleda aos que se repartirán as entradas, solicitando ao efectos coa antelación suficiente informe das asociacións representativas dos ditos colectivos.

CONVOCATORIA ABERTA: todo o ano
O obxecto desta resolución é regular a adhesión de «aliados dixitais» ao Plan de inclusión dixital de Galicia 2020 e o seu procedemento.

CONVOCATORIA ABERTA: ata que se cubran as prazas
Esfuerza es un programa que oferta la Fundación María José Jove para promover la Actividad Física Saludable entre el colectivo de personas con diversidad funcional. Comenzó a funcionar en mayo del año 2007 y, en virtud de la demanda observada, ha ido creciendo y evolucionando en su oferta de actividades adaptadas hasta llegar a ser un referente en A Coruña y su área metropolitana