Axudas

Listen to this page using ReadSpeaker

 

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 22 de marzo
O obxecto destas bases é a regulación da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas económicas a entidades e asociacións de carácter social sen ánimo de lucro para a realización de actividades na área dos servizos sociais, sociosanitarios e da mocidade na provincia de Pontevedra no ano 2018, dentro dos niveis de actuación que se establecen na Lei de servizos sociais de Galicia (LSSG) e cumprindo os requisitos que se indican nestas bases

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 22 de marzo
    *PEL EMPRENDE (INVESTIMENTO): Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables
   * PEL PEMES (CREACIÓN E AMPLIACIÓN): Programa de incentivos á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas.
    *PEL PEMES (MANTEMENTO): Programa de incentivos ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 23 de marzo
OBXECTIVO: convocar probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (código do procedement

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 23 de marzo
OBXECTIVO:Faise pública a convocatoria co código de procedemento ED507A, de axudas destinadas a subvencionar a realización de actividades por parte das federacións e confederacións de nais e pais do alumnado legalmente constituídas, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial, desde o 1 de xaneiro de 2018 ata o prazo límite de xustificación de gastos.

CONVOCATORIA ABIERTA: ata 23 de marzo
A institución provincial, co obxecto de promover e fomentar o desenvolvemento persoal e social das rapazas e rapaces que favoreza á vez a súa comunicación e o seu dinamismo multicultural, oferta para o ano 2018 os campamentos polideportivos Príncipe Felipe

CONVOCATORIA ABIERTA: ata 27 de marzo
A institución provincial, co obxecto de promover e fomentar o desenvolvemento persoal e social das nenas e nenos e favorecer a comunicación e o dinamismo multicultural, organiza o programa "Depo Aventura A Lanzada" 2018 e oferta 2.200 prazas nos campamentos de verán para menores da provincia de Pontevedra.

::Concello Coruña
CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 31 de marzo
Esta convocatoria tiene por objeto regular a concesión de ayudas económicas individuales a personas con discapacidad que por estar gravemente afectadas en su movilidad tengan problemas para utilizar los transportes públicos colectivos, al objeto de proporcionarles un servicio de desplazamientos en taxi en el Ayuntamiento de A Coruña.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 2 de abril
OBJETO: regular la concesión de becas comedor para el curso escolar 2018/2019 destinadas a familias del Ayuntamiento de A Coruña, empadronadas en el Ayuntamiento de A Coruña y que tengan niños y niñas a cargo escolarizados/as en centros educativos que se encuentren dentro del término municipal de A Coruña y cumplan los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 7 de abril
A regulación das subvencións obxecto de concesión por parte da Deputación ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que desenvolvan proxectos, programas e actividades para a igualdade entre mulleres e homes e a loita contra a violencia machista na provincia de Pontevedra durante o ano 2018.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 9 de abril
Para promover la ocupación.                                       
LÍNEAS DE ACTUACIÓN:
Formación para la mejora de la empleabilidad, incluyendo la segunda oportunidad educativa.
Prospección de ofertas de trabajo en el mundo empresarial para personas en situación de vulnerabilidad.
Itinerarios personalizados de acompañamiento a las personas durante el proceso de inserción y de adaptación al puesto de trabajo.
Promoción del autoempleo para colectivos vulnerables.
Apoyo a las empresas de inserción y a los centros especiales de trabajo para la creación de nuevos puestos de trabajo.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 9 de abril


CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 13 de abril

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 23 de abril
En este concurso tienen cabida todos aquellos proyectos que trabajen disciplinas y destrezas de forma innovadora, nuevas metodologías educativas y que utilicen la tecnología con fines didácticos. Los proyectos pueden partir de la propuesta de un profesor, un grupo de profesores de un centro, o en colaboración con otros centros. No importa la materia ni el nivel educativo en el que se desarrolle el proyecto.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 26 de abril
La Fundación Solidaridad Carrefour ha abierto la decimosexta edición de su "Convocatoria de Ayudas", una iniciativa dirigida a ONG que trabajen a favor de la infancia desfavorecida en España. La Fundación Solidaridad Carrefour donará un total de 180.000€ que se repartirán entre seis ONG locales (30.000€ para cada entidad).

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 30 de abril
Por la convivencia y la cohesión social.            
LÍNEAS DE ACTUACIÓN:
Convivencia ciudadana intercultural, mediación y gestión de la diversidad cultural.
Participación social y desarrollo comunitario.
Éxito escolar e implicación familiar en el proceso educativo.
Promoción de hábitos saludables y prevención de adicciones.
Prevención de las diferentes formas de violencia.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 30 de abril
Servizos, programas e actividades subvencionables.
Serán obxecto desta convocatoria os programas ou accións contemplados nesta base. Poderase solicitar un só código e un só tipo de programa dos enmarcados en cada código.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 5 de mayo
La Asociación Española de Fundaciones (AEF) convoca la III Edición de los Premios AEF, que tienen como fin reconocer valores o actitudes que reflejen la esencia del sector fundacional, como plataforma para atender las necesidades de los ciudadanos, y su compromiso con la sociedad.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 21 de mayo
Por el desarrollo social.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN:
Promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, a la discapacidad y a la dependencia.
Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social.
Inserción sociolaboral.
Interculturalidad y cohesión social.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 29 de junio
Objetivos:
Empleo y Formación. La integración laboral para personas con discapacidad es la máxima prioridad de la Fundación ONCE. Desde el convencimiento de que la mejor forma de conseguir la normalización de los discapacitados es por medio de su inserción laboral, la Fundación ONCE destina el 70% de su presupuesto a su plan de inserción laboral y formación para el empleo.
Accesibilidad. La accesibilidad global es, tras la inserción laboral y la formación para el empleo, la segunda prioridad en la actuación de Fundación ONCE. Los programas de supresión de barreras y de potenciación de la accesibilidad llevados a cabo con el apoyo de la Fundación ONCE se dirigen, fundamentalmente, a cuatro ámbitos:
- Eliminación de barreras arquitectónicas.
- Potenciar la comunicación de las personas sordas, en sus entornos familiares, laborales, etc.
- Eliminación de barreras psicosociales.
- Accesibilidad a la sociedad de la información.

CONVOCATORIA ABIERTA: ata 15 de outubro
Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria das subvencións establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o ano 2018 coa finalidade de facilitar a inserción laboral das persoas desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, e favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta octubre 2018
Obxecto: establecer as bases reguladoras do programa de incentivos ás empresas de inserción laboral e ás súas entidades promotoras e proceder á súa convocatoria para o ano 2018, coa finalidade de promover a inserción sociolaboral das persoas en situación ou en risco de exclusión social mediante o establecemento de medidas de fomento das empresas de inserción laboral que teñan centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia, co fin de que poidan cumprir a súa función social

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 20 de noviembre
Obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión das subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 21 de diciembre
OBJETO:La Cámara de Comercio de Santiago de Compostela hace pública una convocatoria de ayudas a empresas para la contratación de personas sin empleo y a emprendedores que decidan iniciar una actividad empresarial y/o profesional, y que hayan finalizado, en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo, la fase de orientación vocacional del Plan de Capacitación. Estas ayudas estarán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 31 de diciembre
El objeto de esta convocatoria es establecer el régimen de las subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo a través de ayudas a las empresas para la contratación de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como a apoyar el desarrollo de nuevas actividades empresariales y/o profesionales llevadas a cabo por los jóvenes beneficiarios de dicho Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

CONVOCATORIA ABERTA: todo o ano
O obxecto desta resolución é regular a adhesión de «aliados dixitais» ao Plan de inclusión dixital de Galicia 2020 e o seu procedemento.

CONVOCATORIA ABERTA: ata que se acade o número de prazas máximo segundo a dispoñibilidade orzamentaria
OBXECTIVO: é obxecto da presente resolución establecer os requisitos do proceso de selección das empresas ou entidades ás que se prestarán os servizos do programa Responsabilízate, así como proceder á súa convocatoria para o ano 2018 (TR320B)

Durante o 2018
Integrar de maneira sostible no mercado de traballo as persoas mozas desempregadas que non participan nos sistemas de formación ou educación Realizar actividades formativas constituíntes de itinerarios integrados dirixidos á obtención de certificados de profesionalidade Ofrecer estes itinerarios en diferentes localizacións da provincia Favorecer a participación de mulleres, persoas paradas de longa duración e colectivos en risco de exclusión social (con discapacidade, poboación xitana e inmigrantes)