Axudas

Listen to this page using ReadSpeaker


CONVOCATORIA ABERTA: ata o 17 de abril
O obxecto desta orde é a oferta de prazas para as estadías e o tratamento termal dentro do programa de Benestar en balnearios 2017 e proceder á súa convocatoria.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 17 de abril
Constitúe o obxecto destas bases a regulación da convocatoria pública, por parte da Deputación Provincial de Ourense, para a tramitación e concesión de subvencións destinadas a organizacións, asociacións e/ou fundacións que realicen proxectos na provincia de Ourense para o ano 2017.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 18 de abril
Se trata de ayudas económicas de carácter individual que se conceden a aquellas personas con discapacidad que, por tener gravemente afectada su movilidad, no pueden utilizar el transporte público colectivo. El objetivo es proporcionarles un servicio alternativo de desplazamiento en taxi.

CONVOCATORIA ABERTA: 20 de abril
Las siete nuevas lanzaderas de A Coruña, Carballo, Ferrol, Lalín, Lugo, Pontevedra y Santiago de Compostela servirán para ayudar a 140 personas desempleadas a entrenar una nueva búsqueda de trabajo en equipo y contar con nuevas posibilidades de inserción laboral.

CONVOCATORIA ABERTA: 20 de abril
Buscamos ideas innovadoras e orixinais, que axuden a reinventar a forma de ensinar, e que sitúen aos alumnos como protagonistas da súa propia aprendizaxe.
Neste concurso teñen cabida todos aqueles proxectos que traballen disciplinas e destrezas de forma innovadora, e que utilicen a tecnoloxía con fins didácticos. Os proxectos poden partir da proposta dun profesor, un grupo de profesores dun centro, ou en colaboración con outros centros.

CONVOCATORIA ABERTA: 20 de abril
OBXECTO: SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE FAMILIA, INFANCIA E MOCIDADE

CONVOCATORIA ABERTA: 20 de abril
PROGRAMAS DE CARÁCTER PREVENTIVO, INFORMATIVO-DIVULGATIVO E/OU FORMATIVOS DIRIXIDAS TANTO A COLECTIVOS DE PERSOAS CUNHA ENFERMIDADE COMO AOS SEUS FAMILIARES E/OU Á POBOACIÓN EN XERAL.

CONVOCATORIA ABERTA: 20 de abril
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES

CONVOCATORIA ABERTA: 21 de abril
A institución provincial, co obxecto de promover e fomentar o desenvolvemento persoal e social dos rapaces que favoreza á vez a comunicación e o dinamismo multicultural entre eles, oferta para o ano 2017 os campamentos polideportivos Príncipe Felipe, un proxecto lúdico e educativo que inclúe a programación e o desenvolvemento de actividades relacionadas coa natureza, deportes, aire libre, xogos e calquera outra que contribúa a ese obxectivo.

CONVOCATORIA ABERTA: 24 de abril
A presente orde ten por obxecto establecer as normas relativas á subscrición, renovación e modificación dos concertos educativos cos centros docentes privados da Comunidade Autónoma de Galicia para as ensinanzas que se sinalan no número 2 deste artigo, e a súa convocatoria para os cursos 2017/18 e seguintes.

CONVOCATORIA ABERTA: 24 de abril
Esta orde ten por obxecto establecer as condicións polas cales se rexerán, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto a convocatoria pública como a execución das accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas, correspondentes aos exercicios de 2017 e 2018, xestionadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través das súas xefaturas territoriais. A convocatoria das subvencións previstas nesta orde realizarase mediante réxime de concorrencia competitiva.

CONVOCATORIA ABERTA: 24 de abril
Esta orde ten por finalidade o establecemento das bases reguladoras, así como a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións ás entidades que realicen accións de orientación laboral para o emprego e asistencia para o autoemprego, articuladas en itinerarios personalizados para o emprego e dirixidas a mellorar as posibilidades de ocupación das persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, a través da contratación de persoal técnico de orientación laboral, no ámbito da colaboración da Consellería de Economía, Emprego e Industria coas entidades locais e entidades sen ánimo de lucro, como instrumento para promover a configuración dunha rede especializada na mellora da empregabilidade e ocupabilidade das persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia

CONVOCATORIA ABERTA: 28 de abril
El premio consiste en una ayuda económica de hasta 100.000 euros para el desarrollo de uno o varios proyectos seleccionados por el jurado, de acuerdo a los criterios de evaluación.

CONVOCATORIA ABERTA: 28 de abril
Contribuir a financiar los gastos ocasionados por el funcionamiento de las entidades deportivas de la ciudad y su actividad deportiva durante la temporada deportiva 2016/2017.

CONVOCATORIA ABERTA: 28 de abril
Si tienes una iniciativa innovadora para la inclusión de las personas con discapacidad, crees que es contagiosa y estás dispuesto a contarla en nuestra III Edición de Soluciones Contagiosas el próximo 24 de octubre en el Conde Duque de Madrid,

CONVOCATORIA ABERTA: 2 de maio
Es objeto de esta convocatoria otorgar ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva cuya finalidad es la
cooperación en actividades de promoción y reinserción social y en la prestación de servicios sociales y, en general, en lasque persigan un interés social en el ámbito de los servicios sociales, en el término municipal de A Coruña a realizar durante el año 2017, por entidades de iniciativa social o agrupaciones de personas, en las condiciones que se establecen en la Ordenanza General de Subvenciones del Área de Bienestar del Ayuntamiento de A Coruña.

CONVOCATORIA ABERTA: 2 de maio
Para facilitar que a xuventude galega poida participar en actividades de tempo libre de calidade, a Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, oferta a programación de actividades para o ano 2017 que se detalla no anexo I desta orde.

CONVOCATORIA ABERTA: 2 de maio
A Consellería de Política Social convoca a presente oferta de uso das súas instalacións xuvenís para a Campaña de verán do ano que corre –que comprende do 15 de xuño ao 30 de setembro–, nos termos que se establecen nesta orde e de acordo coa distribución de prazas que se recolle no anexo I.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 3 de maio
Esta convocatoria tiene como finalidad apoyar proyectos de intervención social para la mejora de la convivencia ciudadana intercultural y la cohesión social, así como proyectos socioeducativos que contribuyan a la promoción de salud, a la prevención de la violencia y a la igualdad de oportunidades.

CONVOCATORIA ABERTA:  3 de maio
Tienen como fin reconocer valores o actitudes que reflejen la esencia del sector fundacional, como plataforma para atender las necesidades de los ciudadanos, y su compromiso con la sociedad.

CONVOCATORIA ABERTA:  7 de maio
La Fundación Vodafone España incentiva el desarrollo y la innovación en las TIC otorgando tres premios dotados con 15.000 euros cada uno.

CONVOCATORIA ABERTA:  8 de maio
Apoyo a proyectos que pongan en marcha actuaciones dirigidas a fomentar la creación y mejora del empleo y empresas en actividades económicas vinculadas al medio ambiente y que tengan entre sus objetivos: Crear empleo verde y azul, mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores en sostenibilidad, impulsar la innovación social con impacto ambiental positivo, promover la creación y crecimiento de empresas verdes y azules, conectar los ecosistemas europeos de apoyo al emprendimiento y empleo verde y azul.

CONVOCATORIA ABERTA:  8 de maio
Constitúe a finalidade das presentes bases regular o procedemento de concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a financiar programas, proxectos ou actividades que, sendo considerados de interese, promoción social ou de utilidade pública para o Concello de Ourense, no eido dos servizos sociais, promovan as asociacións e entidades sen ánimo de lucro; os devanditos programas, proxectos ou actividades deberán ir dirixidas de forma prioritaria a persoas e colectivos en situación de vulnerabilidade social.

CONVOCATORIA ABERTA:  8 de maio
Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2017 das subvencións destinadas a sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas de Galicia de persoas traballadoras autónomas, das entidades asociativas de Galicia de centros especiais de emprego e das entidades asociativas de Galicia de empresas de inserción laboral, coa finalidade de apoiar de forma eficaz a consecución e o cumprimento dos fins que lles son propio.

CONVOCATORIA ABERTA:  8 de maio
Coa finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral dos parados e paradas de longa duración que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á súa convocatoria para o ano 2017 dos incentivos á súa contratación por conta allea.

CONVOCATORIA ABERTA:  11 de maio
Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras da convocatoria pública para a concesión de axudas individuais destinadas á adquisición de servizos de promoción da autonomía persoal, así como a adquisición de servizos complementarios de asistencia persoal, para persoas con discapacidade empadroadas nun municipio da Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva e de carácter non periódico.

CONVOCATORIA ABERTA:  ata o 14 de maio
La presente convocatoria tiene como finalidad el apoyo a  nuevas  soluciones tecnológicas que ofrezcan una respuesta pragmática a las necesidades de las personas con autismo y de su entorno (familias, profesionales, etc.) mejorando  su
inclusión social y ,por ende, su  calidad de vida.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 19 de maio
Fomentar os valores sociais do deporte, e o fútbol en particular, como actividade de lecer, entre a poboación escolar, colectivos de discapacitados e persoas economicamente desfavorecidas, facilitando a estes colectivos o acceso ao estadio de Balaidos para presenciar os partidos que o Real Club Celta de Vigo desenvolverá na presente tempada 2016-2017.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 24 de maio
Esta convocatoria ten como finalidade impulsar proxectos adaptados ás características específicas e ás necesidades psicosociais no medio rural de nenos, novos, persoas maiores, persoas con discapacidade ou enfermidade mental e persoas en risco de pobreza ou exclusión social.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 29 de maio
Promoción de actividades vinculadas ás artes plásticas, fotografía, música, literatura e as artes escénicas como recursos de desenvolvemento persoal e inclusión social. Fomento do papel activo dos colectivos participantes e os profesionais do mundo da cultura en actividades de carácter social.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 30 de xuño
 Los requisitos de tramitación de las ayudas, tanto las generales como las cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, podrán consultarse en la siguiente dirección de internet, en el apartado específico para cada una de las tipologías: http://www.fundaciononce.es/pagina/proyectos-y-solicitudes

CONVOCATORIA ABERTA: ata que se concedan as axudas previstas, ou, no seu defecto, ata o 3 de xullo
Fundación MAPFRE dirige estas ayudas a pequeñas y medianas empresas, autónomos y entidades sociales que generen empleo cubriendo una vacante con una persona, sin limitación de edad alguna, en situación legal de desempleo que lleve en esta situación un mínimo de tres meses.

CONVOCATORIA ABERTA: Convocatoria para entidades pechada / Convocatoria para os profesionais: desde o 9 de xuño ao 3 de xullo de 2017
A Fundación Botín convoca este programa que transcorre a través de dúas convocatorias: unha primeira para ENTIDADES NON LUCRATIVAS onde deberán presentar un proxecto sobre o desenvolvemento ou mellora dunha área ou liña estratéxica dentro da súa organización, e para levalo a cabo necesitan contratar un profesional ou distintos servizos profesionais, e unha segunda convocatoria PARA PROFESIONAIS EN DESEMPREGO OU TRABALLADORES AUTÓNOMOS que queiran exercer a súa actividade profesional no sector social e desexen aplicar a un dos proxectos seleccionados.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 14 de xullo
Constituyen un reconocimiento y una expresión de gratitud a la solidaridad demostrada por la sociedad con los objetivos defendidos por la representación organizada de las personas con discapacidad y de sus familias.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 31 de xullo
El objeto de las presentes bases reguladoras es fijar el ámbito y el régimen aplicable a las siguientes ayudas a la contratación del Programa ”la Caixa” Empleo Joven, destinadas a fomentar la generación de empleo estable y de calidad de las personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 14 de setembro
A presente orde ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de axudas por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria destinadas á renovación de instalacións eléctricas comúns en edificios de vivendas, co fin de mellorar as súas condicións de seguridade e favorecer a incorporación de medidas de eficiencia enerxética.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 15 de outubro
"Promovemos a expresión do afecto e da vontade de axuda ás persoas, ás familias e ás comunidades máis indefensas de Galicia."

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 15 de decembro
Esta orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria establece as bases reguladoras, que se xuntan no anexo I, para a concesión de axudas urxentes de tipo social (AUXS), en réxime de concorrencia non competitiva, para evitar os cortes de subministración eléctrica e de gas ás persoas economicamente máis vulnerables, na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA: O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
Obxecto específico da convocatoria FOENAA/2017 accións tendentes a impulsar o desenvolvemento económico, o fomento do emprego, o apoio ao comercio e a hostalaría

CONVOCATORIA ABERTA: O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
Obxecto específico do programa FO104/2017 As axudas económicas obxecto da presente convocatoria destinaranse á realización de investimentos deportivos.
Unicamente serán obxecto de axuda os gastos por adquisición, rehabilitación ou mellora de instalacións, bens inventariables, equipamentos e moblaxe.

CONVOCATORIA ABERTA: O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
As axudas económicas obxecto deste programa destinaranse a sufragar os gastos inherentes á organización de grandes eventos deportivos de carácter relevante (pola súa incidencia en termos deportivos, sociais e económicos: xeración de ingresos ou beneficios para os territorios) na provincia, e que sirvan para o fomento e promoción das distintas modalidades deportivas.

CONVOCATORIA ABERTA: O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
Este programa vai dirixido a entidades, sen ánimo de lucro, que realicen actividades de fomento da actividade física e do deporte. O obxecto deste programa concrétase en dúas modalidades ou liñas, de xeito simultáneo ou alternativo

CONVOCATORIA ABERTA: A Administración municipal, ao luns seguinte ao fin de semana no que se dispute un partido de fútbol no estadio de Balaídos, iniciará as actuacións conducentes a determinar os colexios públicos entre os que se distribuirán as entradas e os alumnos entre os que se repartirán estas, conforme aos criterios de adxudicación sinalados na base oitava, a cuxo fin solicitarase colaboración da FOANPAS. No mesmo día iniciaranse as actuacións necesarias para determinar as personas con discapacidade psiquica e os menores acollidos en centros de acolleda aos que se repartirán as entradas, solicitando ao efectos coa antelación suficiente informe das asociacións representativas dos ditos colectivos.

CONVOCATORIA ABERTA: todo o ano
O obxecto desta resolución é regular a adhesión de «aliados dixitais» ao Plan de inclusión dixital de Galicia 2020 e o seu procedemento.

CONVOCATORIA ABERTA: ata que se cubran as prazas
Esfuerza es un programa que oferta la Fundación María José Jove para promover la Actividad Física Saludable entre el colectivo de personas con diversidad funcional. Comenzó a funcionar en mayo del año 2007 y, en virtud de la demanda observada, ha ido creciendo y evolucionando en su oferta de actividades adaptadas hasta llegar a ser un referente en A Coruña y su área metropolitana