Axudas

Listen to this page using ReadSpeaker


CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 15 de noviembre
Obxecto.
1. Esta resolución ten o obxecto de convocar, en relación coa medida 19 (Leader) do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR), con cargo ás anualidades 2018 e 2019, en réxime de concorrencia competitiva, as subvencións que corresponden coa submedida 19.3 do PDR (cooperación).
2. Esta convocatoria está sometida ás bases reguladoras das axudas para a preparación e realización de proxectos de cooperación entre grupos de desenvolvemento rural (submedida 19.3 da medida Leader), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR), que se publicaron mediante a Resolución do director xeral da Agader do 30 de xullo de 2018 (DOG núm. 153, do 10 de agosto).

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 16 de noviembre
El objeto de la presente convocatoria es apoyar económicamente aquellos proyectos dirigidos a  mejorar  la  calidad  de  vida  de los  menores  y  jóvenes,  hasta  21  años,  más  vulnerables  de  nuestro entorno, a través de proyectos que se centren en las siguientes 2 líneas de actuación:

•Retos de la intervención social en un contexto de pobreza e interculturalidad.
•Nuevos enfoques en el abordaje de la salud mental en niños y jóvenes.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 16 de noviembre
Debes rellenar la solicitud, describir brevemente en que se empleará el premio, debe ser cuantificable (por ejemplo: 1.000 euros=300 comidas o 1.000 euros =50 sesiones de fisioterapia), quienes serán los beneficiarios e incluir una imagen representativa del proyecto. El día 16 de noviembre será el último día para presentar proyectos. El día 19 de noviembre colgaremos los proyectos en una landingpage para que podáis compartir en Facebook y Twitter de vuestra organización, ya que valoraremos positivamente la implicación de la entidad en la difusión de vuestro proyecto.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 19 de noviembre
Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública para a concesión de axudas para a promoción da autonomía persoal de persoas con discapacidade empadroadas nun municipio da Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, e de carácter non periódico.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 20 de noviembre
Obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión das subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 23 de noviembre
Ayudar a las organizaciones del ámbito del deporte a aprovechar las oportunidades que ofrece Internet, especialmente en el entorno de la comunicación web.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 29 de noviembre
Esta orde ten por obxecto convocar para o ano 2018 o procedemento para a concesión de axudas económicas ás familias numerosas de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, para estadías de fin de semana nas estacións de montaña situadas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 21 de diciembre
OBJETO:La Cámara de Comercio de Santiago de Compostela hace pública una convocatoria de ayudas a empresas para la contratación de personas sin empleo y a emprendedores que decidan iniciar una actividad empresarial y/o profesional, y que hayan finalizado, en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo, la fase de orientación vocacional del Plan de Capacitación. Estas ayudas estarán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 23 de diciembre
La finalidad de estos premios es recompensar una labor continuada, llevada a cabo en un periodo de tiempo no inferior a diez años, de investigación científico-técnica en el campo de la rehabilitación de la discapacidad, en sus distintas facetas, y en orden a la integración de las personas con discapacidad en la sociedad.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 28 de diciembre
OBJETO:establecer el régimen de las ayudas destinadas a fomentar la creación de empleo a través de ayudas a las empresas para la contratación de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como a apoyar el desarrollo de nuevas actividades empresariales y/o profesionales llevadas a cabo por los jóvenes
beneficiarios de dicho Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 31 de diciembre
El objeto de esta convocatoria es establecer el régimen de las subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo a través de ayudas a las empresas para la contratación de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como a apoyar el desarrollo de nuevas actividades empresariales y/o profesionales llevadas a cabo por los jóvenes beneficiarios de dicho Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

CONVOCATORIA: *pendente. O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
OBXECTO específico do programa: As axudas económicas obxecto deste programa destinaranse á realización de investimentos culturais por parte das entidades sen ánimo de lucro que forman parte dos ámbitos correspondentes ás seguintes modalidade

CONVOCATORIA ABERTA: todo o ano
O obxecto desta resolución é regular a adhesión de «aliados dixitais» ao Plan de inclusión dixital de Galicia 2020 e o seu procedemento.

CONVOCATORIA ABERTA: ata que se acade o número de prazas máximo segundo a dispoñibilidade orzamentaria
OBXECTIVO: é obxecto da presente resolución establecer os requisitos do proceso de selección das empresas ou entidades ás que se prestarán os servizos do programa Responsabilízate, así como proceder á súa convocatoria para o ano 2018 (TR320B)

Durante o 2018
Integrar de maneira sostible no mercado de traballo as persoas mozas desempregadas que non participan nos sistemas de formación ou educación Realizar actividades formativas constituíntes de itinerarios integrados dirixidos á obtención de certificados de profesionalidade Ofrecer estes itinerarios en diferentes localizacións da provincia Favorecer a participación de mulleres, persoas paradas de longa duración e colectivos en risco de exclusión social (con discapacidade, poboación xitana e inmigrantes)