Axudas

Listen to this page using ReadSpeaker


CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 4 de xullo
Es objeto de esta convocatoria otorgar ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva cuya finalidad es la cooperación en actividades de promoción y reinserción social, la prestación de servicios sociales y, en general, en las que persigan un interés social en el ámbito de los servicios sociales, en el término municipal de A Coruña a realizar durante el año 2018, por entidades de iniciativa social o agrupaciones de personas, en las condiciones que se establecen en la Ordenanza General de Subvenciones del Área de Bienestar del Ayuntamiento de A Coruña.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 11 de xullo
 Afinalidade destas axudas é a de contribuír á mellora da empregabilidade mediante a adquisición de habilidades e capacidades prelaborais das persoas cun nivel de discapacidade igual ou superior ao 33 %, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 15 de julio
Fundación Vodafone España hace pública la “Convocatoria de Proyectos de Transformación Digital 2018” impulsada por la Comunidad Conectados por la Accesibilidad

CONVOCATORIA ABIERTA: ata o 15 de xullo
OBXECTO: Abrir un prazo de inclusión para a elaboración dunha nova lista para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia do grupo V, categoría 003 (ordenanza e outras), en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 15 de julio
As presentes bases reguladoras e a convocatoria do programa de ”AXUDAS Á CONTRATACIÓN E MELLORA DO EMPREGO DA MOCIDADE VIGUESA” no marco da actuación municipal para o ano 2018

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 18 de julio
Subvencións destinadas ao apoio ás entidades e clubs deportivos sen ánimo de lucro na realización de actividades deportivas no ámbito territorial da provincia de Pontevedra, durante ou ano 2018.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 23 de xullo
OBXECTO: As subvencións reguladas na presente orde terán por obxecto o financiamento de programas de emprego dirixidos á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral das persoas traballadoras en situación de desemprego

CONVOCATORIA ABIERTA: ata o 30 de xullo
OBXECTO Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras que rexerán a concesión (código de procedemento VI432A) e a renovación (código de procedemento VI432B) das axudas ao alugamento de vivendas

CONVOCATORIA ABIERTA: ata  o 30 de setembro
El objetivo es denunciar las violaciones de derechos humanos que se producen contra los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, y que este año se centrará en el derecho a la maternidad. Se otorgarán tres premios, de modo que el primero estará dotado con 3.000 euros, el segundo con 2.000 y el tercero con 1.000.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 1 de octubre
Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria das subvencións establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o ano 2018, coa finalidade de facilitar a inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, e favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade.

CONVOCATORIA ABIERTA: ata 15 de outubro
Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria das subvencións establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o ano 2018 coa finalidade de facilitar a inserción laboral das persoas desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, e favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta octubre 2018
Obxecto: establecer as bases reguladoras do programa de incentivos ás empresas de inserción laboral e ás súas entidades promotoras e proceder á súa convocatoria para o ano 2018, coa finalidade de promover a inserción sociolaboral das persoas en situación ou en risco de exclusión social mediante o establecemento de medidas de fomento das empresas de inserción laboral que teñan centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia, co fin de que poidan cumprir a súa función social

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 31 de octubre

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 31 de octubre
El objetivo principal de esta iniciativa es reconocer, apoyar y promover la labor de los jóvenes universitarios que colaboran en proyectos de voluntariado:
• Ayudar a promover el voluntariado juvenil.
• Premiar y apoyar el desarrollo de los mejores proyectos de voluntariado universitario que supongan una mejora necesaria en la vida de un colectivo en situación de necesidad lo más amplio posible.
• Poner en valor y dar visibilidad al espíritu solidario de los jóvenes españoles.
• Reforzar acciones solidarias ya en marcha para que puedan tener una continuidad

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 20 de noviembre
Obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión das subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 21 de diciembre
OBJETO:La Cámara de Comercio de Santiago de Compostela hace pública una convocatoria de ayudas a empresas para la contratación de personas sin empleo y a emprendedores que decidan iniciar una actividad empresarial y/o profesional, y que hayan finalizado, en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo, la fase de orientación vocacional del Plan de Capacitación. Estas ayudas estarán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 28 de diciembre
OBJETO:establecer el régimen de las ayudas destinadas a fomentar la creación de empleo a través de ayudas a las empresas para la contratación de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como a apoyar el desarrollo de nuevas actividades empresariales y/o profesionales llevadas a cabo por los jóvenes
beneficiarios de dicho Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

CONVOCATORIA ABIERTA: hasta 31 de diciembre
El objeto de esta convocatoria es establecer el régimen de las subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo a través de ayudas a las empresas para la contratación de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como a apoyar el desarrollo de nuevas actividades empresariales y/o profesionales llevadas a cabo por los jóvenes beneficiarios de dicho Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

CONVOCATORIA: *pendente. O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
OBXECTO específico do programa: As axudas económicas obxecto deste programa destinaranse á realización de investimentos culturais por parte das entidades sen ánimo de lucro que forman parte dos ámbitos correspondentes ás seguintes modalidade

CONVOCATORIA: *pendente. O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
As axudas económicas obxecto da presente convocatoria destinaranse á realización de actividades culturais por parte das entidades sen ánimo de lucro da provincia.

CONVOCATORIA ABERTA: todo o ano
O obxecto desta resolución é regular a adhesión de «aliados dixitais» ao Plan de inclusión dixital de Galicia 2020 e o seu procedemento.

CONVOCATORIA ABERTA: ata que se acade o número de prazas máximo segundo a dispoñibilidade orzamentaria
OBXECTIVO: é obxecto da presente resolución establecer os requisitos do proceso de selección das empresas ou entidades ás que se prestarán os servizos do programa Responsabilízate, así como proceder á súa convocatoria para o ano 2018 (TR320B)

Durante o 2018
Integrar de maneira sostible no mercado de traballo as persoas mozas desempregadas que non participan nos sistemas de formación ou educación Realizar actividades formativas constituíntes de itinerarios integrados dirixidos á obtención de certificados de profesionalidade Ofrecer estes itinerarios en diferentes localizacións da provincia Favorecer a participación de mulleres, persoas paradas de longa duración e colectivos en risco de exclusión social (con discapacidade, poboación xitana e inmigrantes)