Axudas

Listen to this page using ReadSpeaker


CONVOCATORIA ABERTA: ata o 24 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos. //  Setembro: do 3 ao 10 de xullo de 2017, ambos os dous incluídos.
OBXETO: obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores  de  dezaoito  anos,  nas  convocatorias  de  xuño  e  setembro.

 
CONVOCATORIA ABERTA: ata o 24 de marzo
 Convocatoria probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.Así mesmo, establecer as posibles exencións ás probas e validacións das distintas competencias clave, así como consideracións sobre a expedición de certificados de profesionalidade

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 31 de marzo
La presente convocatoria de la II Edición de los Premios Uninnova tiene como objetivo fomentar y apoyar a los innovadores sociales, a nivel nacional, que presenten proyectos en materia de accesibilidad para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 3 de abril
Estas bases regulan a convocatoria pública do programa “En ruta coa Depo” 2017, que ten como finalidade mellorar a participación, a convivencia e a cohesión social dos distintos colectivos sociais da provincia de Pontevedra, impulsando a igualdade de oportunidades para as persoas con diversidade funcional, ofrecéndolle alternativas de lecer e tempo libre á poboación xuvenil da nosa provincia e promovendo rutas destinadas ás entidades de nais e pais que fomenten a convivencia e o intercambio de experiencias nas que participen activamente nenas e nenos.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 3 de abril
A institución provincial, co obxecto de promover e fomentar o desenvolvemento persoal e social das rapazas e rapaces e favorecer a comunicación e o dinamismo multicultural, organiza o programa “Depo Aventura A Lanzada” 2017 e oferta 2.200 prazas nos campamentos de verán a menores da provincia de Pontevedra.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 4 de abril
10 ayudas para el desarrollo de la web corporativa de 10 entidades del tercer sector social gallegas utilizando el modelo Más Social CONECTA.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 5 de abril
Esta convocatoria tiene como finalidad la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad social y de personas con discapacidad, reforzando sus capacidades y facilitando la adecuación a las necesidades del tejido empresarial del territorio.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 7 de abril
As axudas económicas obxecto deste programa destinaranse á realización de investimentos culturais por parte das entidades sen ánimo de lucro que forman parte dos seguintes catro ámbitos:
a. Entidades de natureza cultural (asociacións culturais e entidades que teñan o seu carácter cultural debidamente acreditado no seus estatutos).
b. Entidades de natureza veciñal (asociacións de veciñas e veciños, asociacións xuvenís, asociacións de mulleres rurais…).
c. Entidades de natureza educativa (ANPAS de centros educativos públicos, asociacións sociopedagóxicas).
d. Entidades de natureza social e asistencial (entidades que realizan o seu labor de xeito prioritario no campo dos servizos sociais).

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 7 de abril
Subvencións dirixidas a financiar as entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que desenvolvan proxectos, programas e actividades para o fomento da igualdade entre mulleres e homes e a loita contra a violencia machista na provincia de Pontevedra durante o ano 2017.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 10 de abril
Los proyectos que en este marco pudieran desarrollarse se relacionan en el Anexo I de la presente convocatoria y deberán ajustarse a alguno de los siguientes tipos:
1. Crear nuevas empresas y empleos en la Economía Social.
2. Impulsar la profesionalización de los recursos humanos y la gestión de entidades de economía social mediante acciones de formación y capacitación que conlleven un 40% de contratación.
3. Fomentar el emprendimiento en fórmulas de economía social para personas que se encuentran en procesos de formación reglada.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 17 de abril
O obxecto desta orde é a oferta de prazas para as estadías e o tratamento termal dentro do programa de Benestar en balnearios 2017 e proceder á súa convocatoria.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 17 de abril
Constitúe o obxecto destas bases a regulación da convocatoria pública, por parte da Deputación Provincial de Ourense, para a tramitación e concesión de subvencións destinadas a organizacións, asociacións e/ou fundacións que realicen proxectos na provincia de Ourense para o ano 2017.

CONVOCATORIA ABERTA: 20 de abril
Buscamos ideas innovadoras e orixinais, que axuden a reinventar a forma de ensinar, e que sitúen aos alumnos como protagonistas da súa propia aprendizaxe.
Neste concurso teñen cabida todos aqueles proxectos que traballen disciplinas e destrezas de forma innovadora, e que utilicen a tecnoloxía con fins didácticos. Os proxectos poden partir da proposta dun profesor, un grupo de profesores dun centro, ou en colaboración con outros centros.

CONVOCATORIA ABERTA: 20 de abril
OBXECTO: SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE FAMILIA, INFANCIA E MOCIDADE

CONVOCATORIA ABERTA: 20 de abril
PROGRAMAS DE CARÁCTER PREVENTIVO, INFORMATIVO-DIVULGATIVO E/OU FORMATIVOS DIRIXIDAS TANTO A COLECTIVOS DE PERSOAS CUNHA ENFERMIDADE COMO AOS SEUS FAMILIARES E/OU Á POBOACIÓN EN XERAL.

CONVOCATORIA ABERTA: 20 de abril
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES

CONVOCATORIA ABERTA: do 6 de abril ao 3 de maio
Esta convocatoria tiene como finalidad apoyar proyectos de intervención social para la mejora de la convivencia ciudadana intercultural y la cohesión social, así como proyectos socioeducativos que contribuyan a la promoción de salud, a la prevención de la violencia y a la igualdad de oportunidades.

CONVOCATORIA ABERTA:  3 de maio
Tienen como fin reconocer valores o actitudes que reflejen la esencia del sector fundacional, como plataforma para atender las necesidades de los ciudadanos, y su compromiso con la sociedad.

CONVOCATORIA ABERTA:  7 de maio
La Fundación Vodafone España incentiva el desarrollo y la innovación en las TIC otorgando tres premios dotados con 15.000 euros cada uno.

CONVOCATORIA ABERTA:  8 de maio
Apoyo a proyectos que pongan en marcha actuaciones dirigidas a fomentar la creación y mejora del empleo y empresas en actividades económicas vinculadas al medio ambiente y que tengan entre sus objetivos: Crear empleo verde y azul, mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores en sostenibilidad, impulsar la innovación social con impacto ambiental positivo, promover la creación y crecimiento de empresas verdes y azules, conectar los ecosistemas europeos de apoyo al emprendimiento y empleo verde y azul.

CONVOCATORIA ABERTA:  ata o 14 de maio
La presente convocatoria tiene como finalidad el apoyo a  nuevas  soluciones tecnológicas que ofrezcan una respuesta pragmática a las necesidades de las personas con autismo y de su entorno (familias, profesionales, etc.) mejorando  su
inclusión social y ,por ende, su  calidad de vida.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 19 de maio
Fomentar os valores sociais do deporte, e o fútbol en particular, como actividade de lecer, entre a poboación escolar, colectivos de discapacitados e persoas economicamente desfavorecidas, facilitando a estes colectivos o acceso ao estadio de Balaidos para presenciar os partidos que o Real Club Celta de Vigo desenvolverá na presente tempada 2016-2017.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 24 de maio
Esta convocatoria ten como finalidade impulsar proxectos adaptados ás características específicas e ás necesidades psicosociais no medio rural de nenos, novos, persoas maiores, persoas con discapacidade ou enfermidade mental e persoas en risco de pobreza ou exclusión social.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 29 de maio
Promoción de actividades vinculadas ás artes plásticas, fotografía, música, literatura e as artes escénicas como recursos de desenvolvemento persoal e inclusión social. Fomento do papel activo dos colectivos participantes e os profesionais do mundo da cultura en actividades de carácter social.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 30 de xuño
 Los requisitos de tramitación de las ayudas, tanto las generales como las cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, podrán consultarse en la siguiente dirección de internet, en el apartado específico para cada una de las tipologías: http://www.fundaciononce.es/pagina/proyectos-y-solicitudes

CONVOCATORIA ABERTA: ata que se concedan as axudas previstas, ou, no seu defecto, ata o 3 de xullo
Fundación MAPFRE dirige estas ayudas a pequeñas y medianas empresas, autónomos y entidades sociales que generen empleo cubriendo una vacante con una persona, sin limitación de edad alguna, en situación legal de desempleo que lleve en esta situación un mínimo de tres meses.

CONVOCATORIA ABERTA: Convocatoria para entidades pechada / Convocatoria para os profesionais: desde o 9 de xuño ao 3 de xullo de 2017
A Fundación Botín convoca este programa que transcorre a través de dúas convocatorias: unha primeira para ENTIDADES NON LUCRATIVAS onde deberán presentar un proxecto sobre o desenvolvemento ou mellora dunha área ou liña estratéxica dentro da súa organización, e para levalo a cabo necesitan contratar un profesional ou distintos servizos profesionais, e unha segunda convocatoria PARA PROFESIONAIS EN DESEMPREGO OU TRABALLADORES AUTÓNOMOS que queiran exercer a súa actividade profesional no sector social e desexen aplicar a un dos proxectos seleccionados.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 14 de xullo
Constituyen un reconocimiento y una expresión de gratitud a la solidaridad demostrada por la sociedad con los objetivos defendidos por la representación organizada de las personas con discapacidad y de sus familias.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 31 de xullo
El objeto de las presentes bases reguladoras es fijar el ámbito y el régimen aplicable a las siguientes ayudas a la contratación del Programa ”la Caixa” Empleo Joven, destinadas a fomentar la generación de empleo estable y de calidad de las personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 14 de setembro
A presente orde ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de axudas por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria destinadas á renovación de instalacións eléctricas comúns en edificios de vivendas, co fin de mellorar as súas condicións de seguridade e favorecer a incorporación de medidas de eficiencia enerxética.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 15 de outubro
"Promovemos a expresión do afecto e da vontade de axuda ás persoas, ás familias e ás comunidades máis indefensas de Galicia."

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 15 de decembro
Esta orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria establece as bases reguladoras, que se xuntan no anexo I, para a concesión de axudas urxentes de tipo social (AUXS), en réxime de concorrencia non competitiva, para evitar os cortes de subministración eléctrica e de gas ás persoas economicamente máis vulnerables, na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA: O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
Obxecto específico da convocatoria FOENAA/2017 accións tendentes a impulsar o desenvolvemento económico, o fomento do emprego, o apoio ao comercio e a hostalaría

CONVOCATORIA ABERTA: O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
Obxecto específico do programa FO104/2017 As axudas económicas obxecto da presente convocatoria destinaranse á realización de investimentos deportivos.
Unicamente serán obxecto de axuda os gastos por adquisición, rehabilitación ou mellora de instalacións, bens inventariables, equipamentos e moblaxe.

CONVOCATORIA ABERTA: O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
As axudas económicas obxecto deste programa destinaranse a sufragar os gastos inherentes á organización de grandes eventos deportivos de carácter relevante (pola súa incidencia en termos deportivos, sociais e económicos: xeración de ingresos ou beneficios para os territorios) na provincia, e que sirvan para o fomento e promoción das distintas modalidades deportivas.

CONVOCATORIA ABERTA: O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
Este programa vai dirixido a entidades, sen ánimo de lucro, que realicen actividades de fomento da actividade física e do deporte. O obxecto deste programa concrétase en dúas modalidades ou liñas, de xeito simultáneo ou alternativo

CONVOCATORIA ABERTA: A Administración municipal, ao luns seguinte ao fin de semana no que se dispute un partido de fútbol no estadio de Balaídos, iniciará as actuacións conducentes a determinar os colexios públicos entre os que se distribuirán as entradas e os alumnos entre os que se repartirán estas, conforme aos criterios de adxudicación sinalados na base oitava, a cuxo fin solicitarase colaboración da FOANPAS. No mesmo día iniciaranse as actuacións necesarias para determinar as personas con discapacidade psiquica e os menores acollidos en centros de acolleda aos que se repartirán as entradas, solicitando ao efectos coa antelación suficiente informe das asociacións representativas dos ditos colectivos.

CONVOCATORIA ABERTA: todo o ano
O obxecto desta resolución é regular a adhesión de «aliados dixitais» ao Plan de inclusión dixital de Galicia 2020 e o seu procedemento.

CONVOCATORIA ABERTA: ata que se cubran as prazas
Esfuerza es un programa que oferta la Fundación María José Jove para promover la Actividad Física Saludable entre el colectivo de personas con diversidad funcional. Comenzó a funcionar en mayo del año 2007 y, en virtud de la demanda observada, ha ido creciendo y evolucionando en su oferta de actividades adaptadas hasta llegar a ser un referente en A Coruña y su área metropolitana